Συστάσεις 2018

Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2018-19
Ημερομηνία Έκδοσης: 07/09/2018
Αποδέκτης: Οργανισμό Διαχείρισης Διαρκούς Αξιοπλοΐας
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 07/2018
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2018-19 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/09/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 07/2018
Αποδέκτης: Οργανισμό Διαχείρισης Διαρκούς Αξιοπλοΐας
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Για την εκτέλεση της συντήρησης, ο Οργανισμός Διαχείρισης Διαρκούς Αξιοπλοΐας πρέπει να εκδίδει το σύνολο των εργασιών συντήρησης, το οποίο θα περιλαμβάνεται σε κάρτες εργασίας με μορφή τέτοια που κάθε βήμα της εκτελούμενης εργασίας να πιστοποιείται ξεχωριστά. Κατά τη διερεύνηση διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν εκδοθεί κάρτες εργασίας με την ανωτέρω μορφή αλλά στο σύνολο των εργασιών υπήρχαν υπογεγραμμένα αντίγραφα των σελίδων του εγχειριδίου συντήρησης.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2018-19: Ο Οργανισμός Διαχείρισης Διαρκούς Αξιοπλοΐας να εξετάσει την θέσπιση διαδικασίας που θα προβλέπει την έκδοση καρτών εργασίας και σε μορφή που θα επιτρέπει την ορθή παρακολούθηση και πιστοποίηση των εκτελούμενων εργασιών.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2018-19 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/09/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 07/2018
Αποδέκτης: Οργανισμό Διαχείρισης Διαρκούς Αξιοπλοΐας
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2018-18
Ημερομηνία Έκδοσης: 07/09/2018
Αποδέκτης: Οργανισμό Διαχείρισης Διαρκούς Αξιοπλοΐας
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 07/2018
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2018-18 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/09/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 07/2018
Αποδέκτης: Οργανισμό Διαχείρισης Διαρκούς Αξιοπλοΐας
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Από την εξέταση των τεχνικών ημερολογίων των α/φων διαπιστώθηκε ότι η δομή τους ήταν τέτοια που δεν μπορούσε να γίνει εγγραφή όλων των απαραίτητων στοιχείων για την πτήση του α/φους. Πιο συγκεκριμένα με την υπάρχουσα δομή δεν μπορούσε να πιστοποιηθεί η εκτέλεση της προ πτήσης επιθεώρησης για κάθε σκέλος πτήσης ενώ δεν μπορούσε να προσδιοριστεί σε πιο σκέλος γινόταν ο ανεφοδιασμός με καύσιμο.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2018-18: O Οργανισμός Διαχείρισης Διαρκούς Αξιοπλοΐας σε συνεργασία με τον Οργανισμό Εκπαίδευσης να επανεξετάσουν τη δομή του τεχνικού ημερολογίου των α/φων της σχολής ώστε να είναι δυνατή η εγγραφή όλων των απαραίτητων πληροφοριών σύμφωνα με τo υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2018-18 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/09/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 07/2018
Αποδέκτης: Οργανισμό Διαχείρισης Διαρκούς Αξιοπλοΐας
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2018-17
Ημερομηνία Έκδοσης: 07/09/2018
Αποδέκτης: Οργανισμό Εκπαίδευσης της Αερολέσχης Δυτικής Ελλάδος
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 07/2018
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2018-17 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/09/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 07/2018
Αποδέκτης: Οργανισμό Εκπαίδευσης της Αερολέσχης Δυτικής Ελλάδος
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Από τη διερεύνηση διαπιστώθηκε ότι στα τεχνικά ημερολόγια των α/φων υπήρξαν λάθη στις εγγραφές τα οποία δεν είχαν διορθωθεί με ορθό τρόπο με αποτέλεσμα την αμφισβήτηση της ακρίβειάς τους. Επίσης, τα τεχνικά ημερολόγια δεν βρίσκονταν στο α/φος σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα στο κανονιστικό πλαίσιο. Η πρακτική της τηλεφωνικής μεταφοράς των πληροφοριών του α/φους και των τεχνικών παρατηρήσεων του, πέραν των άλλων δεν εξασφάλιζε την ακρίβειά τους.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2018-17: Ο Οργανισμός Εκπαίδευσης να προχωρήσει στην εκπαίδευση των χειριστών για την ορθή συμπλήρωση των τεχνικών ημερολογίων των α/φων.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2018-17 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/09/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 07/2018
Αποδέκτης: Οργανισμό Εκπαίδευσης της Αερολέσχης Δυτικής Ελλάδος
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2018-16
Ημερομηνία Έκδοσης: 07/09/2018
Αποδέκτης: Οργανισμό Εκπαίδευσης της Αερολέσχης Δυτικής Ελλάδος
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 07/2018
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2018-16 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/09/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 07/2018
Αποδέκτης: Οργανισμό Εκπαίδευσης της Αερολέσχης Δυτικής Ελλάδος
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Από τη διαδικασία της διερεύνησης και την ανάλυση των στοιχείων που συλλέχθηκαν παρατηρήθηκε ότι στον οργανισμό εκπαίδευσης είχαν πραγματοποιηθεί, περισσότεροι από τους προγραμματισμένους, έλεγχοι παρακολούθησης της συμμόρφωσης, χωρίς όμως να εντοπιστούν μη συμμορφώσεις στον Οργανισμό.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2018-16: Ο Οργανισμός Εκπαίδευσης να προχωρήσει σε επανεξέταση και αναθεώρηση των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου και των καταλόγων ελέγχου του Οργανισμού ώστε οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται να καθίστανται αποτελεσματικοί.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2018-16 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/09/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 07/2018
Αποδέκτης: Οργανισμό Εκπαίδευσης της Αερολέσχης Δυτικής Ελλάδος
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2018-15
Ημερομηνία Έκδοσης: 07/09/2018
Αποδέκτης: Οργανισμό Εκπαίδευσης της Αερολέσχης Δυτικής Ελλάδος
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 07/2018
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2018-15 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/09/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 07/2018
Αποδέκτης: Οργανισμό Εκπαίδευσης της Αερολέσχης Δυτικής Ελλάδος
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Από τη μελέτη των μητρώων των εκπαιδευομένων του Οργανισμού Εκπαίδευσης διαπιστώθηκε η ελλιπής τυποποίηση στην εκτέλεση και επίβλεψη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2018-15: Ο Οργανισμός Εκπαίδευσης να προχωρήσει σε επανεξέταση και αναθεώρηση των διαδικασιών λειτουργίας του ώστε να μην υπάρχει ελλιπής τυποποίηση και επίβλεψη.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2018-15 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/09/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 07/2018
Αποδέκτης: Οργανισμό Εκπαίδευσης της Αερολέσχης Δυτικής Ελλάδος
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER
 
 
 
YOUR-EUROPE-BANNER-256