Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2018-05
Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Αποδέκτης: Kατασκευαστή, Halley Apollo
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2018-05 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Αποδέκτης: Kατασκευαστή, Halley Apollo
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Κατά την εξέταση του εγχειριδίου πτητικής λειτουργίας της ΥΠΑΜ που εκδόθηκε από τον κατασκευαστή της, παρατηρήθηκαν ασάφειες και ελλείψεις στις οδηγίες συντήρησης και λειτουργίας. Πιο συγκεκριμένα, δεν προκύπτει ξεκάθαρη αντιστοιχία του είδους των επιθεωρήσεων που πρέπει να γίνουν στα χρονικά διαστήματα που ορίζει ο κατασκευαστής καθώς επίσης στις παραγράφους ΧΙ και ΧΧΙ του εγχειριδίου δεν παρέχονται σωστά διατυπωμένες οδηγίες συντήρησης ενώ στη παράγραφο VIIΙ αυτού δίνονται πληροφορίες των ορίων λειτουργίας μόνο για το κινητήρα Rotax 912 και όχι για τον Rotax 582 τον οποίο φέρει η συγκεκριμένη ΥΠΑΜ. Επίσης, στις οδηγίες συντήρησης δεν γίνεται αναφορά στην αναγκαιότητα ή όχι λίπανσης των συρματόσχοινων του κινητήρα ενώ παρουσιάζει ελλείψεις στην περιγραφή των προδιαγραφών και των συστημάτων της ΥΠΑΜ.
Επίσης, το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δεν δίνει πληροφορίες αναφορικά με την κατάσταση των αναθεωρήσεων του αλλά και των αναθεωρήσεων των επιμέρους σελίδων του.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2018-05: Ο κατασκευαστής της ΥΠΑΜ να εξετάσει το ενδεχόμενο του επανελέγχου και της αναθεώρησης του εγχειριδίου λειτουργίας της, ώστε να υπάρχει πληρότητα και σαφήνεια των οδηγιών συντήρησης και λειτουργίας, των προδιαγραφών και των συστημάτων της καθώς επίσης της κατάστασης έκδοσης και αναθεώρησης αυτού.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2018-05 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Αποδέκτης: Kατασκευαστή, Halley Apollo
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER