Έργο της ΕΔΑΑΠ είναι η διερεύνηση όλων των αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων της πολιτικής αεροπορίας που σημειώνονται εντός της Περιοχής Πληροφοριών Πτήσεων (FIR) Αθηνών καθώς και εκτός του FIR Αθηνών, εφόσον η διερεύνησή τους δεν διενεργείται από άλλο κράτος, όταν πρόκειται για αεροσκάφος Ελληνικού Νηολογίου και αεροσκάφος το οποίο εκμεταλλεύεται επιχείρηση με έδρα την Ελλάδα.  Η ΕΔΑΑΠ επίσης εκπροσωπεί την Ελλάδα σε διερευνήσεις που διεξάγονται από άλλο κράτος στην περίπτωση ατυχήματος ή συμβάντος αεροσκάφους με ελληνικό νηολόγιο εκτός του FIR Αθηνών.

Αποκλειστικός σκοπός της διερεύνησης είναι η εξακρίβωση των αιτίων που προκάλεσαν το ατύχημα ή το σοβαρό συμβάν, με στόχο την πρόληψη ατυχημάτων ή συμβάντων και δεν αποσκοπεί στη διαπίστωση υπαιτιότητας και στον καταλογισμό ευθυνών ή αξιώσεων.

Σε διερεύνηση υπόκεινται όλα τα ατυχήματα ή σοβαρά συμβάντα που συνέβησαν σε αεροσκάφος κατά τη διάρκεια της πτητικής λειτουργίας του ή  πριν και μετά αυτής εάν η Επιτροπή αναμένει από την έρευνα να προκύψουν νέα δεδομένα για την βελτίωση της ασφάλειας πτήσεων.  Το ίδιο ισχύει για τη διερεύνηση ατυχημάτων ή σοβαρών συμβάντων που συμβαίνουν σε ανεμόπτερα και μηχανοκίνητα ανεμόπτερα, υπερελαφρά, αιωρόπτερα, μοτοαιωρόπτερα, αλεξίπτωτα και αερόστατα.

(Ν2912/2001 – Άρθρο 4)

Οι διερευνήσεις γίνονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο Παράρτημα 13 (Annex 13) της Σύμβασης του Σικάγο και τον ν. 2912/01.

Η ΕΔΑΑΠ, όπως και όλες οι επιτροπές διερεύνησης διεθνώς που λειτουργούν σύμφωνα με τις διαδικασίες του ICAO, εκδίδει επί συμβουλευτικής βάσης Συστάσεις Ασφαλείας Πτήσεων προς τους Εθνικούς και Διεθνείς αρμόδιους φορείς, προκειμένου να διορθωθούν αδυναμίες και ελλείψεις που εντοπίζονται κατά τις διερευνήσεις ή προκύπτουν από την παγκόσμια αεροπορική εμπειρία.

Επίσης ασχολείται με την τήρη­ση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων ατυχημάτων και συμβάντων σε εθνική και διεθνή βάση και την παρακολούθηση της εφαρμογής των συστάσεων ασφαλείας των πορισμάτων.

Η ΕΔΑΑΠ συνεργάζεται στενά με τις αντίστοιχες επιτροπές των άλλων κρατών μελών του ICAO καθώς και με κάθε Αρχή, Οργανισμό ή Ίδρυμα που ασχολείται με την ασφάλεια των πτήσεων.

Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER