Συστάσεις 2018

Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2018-19
Ημερομηνία Έκδοσης: 07/09/2018
Αποδέκτης: Οργανισμό Διαχείρισης Διαρκούς Αξιοπλοΐας
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 07/2018
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2018-19 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/09/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 07/2018
Αποδέκτης: Οργανισμό Διαχείρισης Διαρκούς Αξιοπλοΐας
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Για την εκτέλεση της συντήρησης, ο Οργανισμός Διαχείρισης Διαρκούς Αξιοπλοΐας πρέπει να εκδίδει το σύνολο των εργασιών συντήρησης, το οποίο θα περιλαμβάνεται σε κάρτες εργασίας με μορφή τέτοια που κάθε βήμα της εκτελούμενης εργασίας να πιστοποιείται ξεχωριστά. Κατά τη διερεύνηση διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν εκδοθεί κάρτες εργασίας με την ανωτέρω μορφή αλλά στο σύνολο των εργασιών υπήρχαν υπογεγραμμένα αντίγραφα των σελίδων του εγχειριδίου συντήρησης.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2018-19: Ο Οργανισμός Διαχείρισης Διαρκούς Αξιοπλοΐας να εξετάσει την θέσπιση διαδικασίας που θα προβλέπει την έκδοση καρτών εργασίας και σε μορφή που θα επιτρέπει την ορθή παρακολούθηση και πιστοποίηση των εκτελούμενων εργασιών.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2018-19 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/09/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 07/2018
Αποδέκτης: Οργανισμό Διαχείρισης Διαρκούς Αξιοπλοΐας
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2018-18
Ημερομηνία Έκδοσης: 07/09/2018
Αποδέκτης: Οργανισμό Διαχείρισης Διαρκούς Αξιοπλοΐας
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 07/2018
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2018-18 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/09/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 07/2018
Αποδέκτης: Οργανισμό Διαχείρισης Διαρκούς Αξιοπλοΐας
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Από την εξέταση των τεχνικών ημερολογίων των α/φων διαπιστώθηκε ότι η δομή τους ήταν τέτοια που δεν μπορούσε να γίνει εγγραφή όλων των απαραίτητων στοιχείων για την πτήση του α/φους. Πιο συγκεκριμένα με την υπάρχουσα δομή δεν μπορούσε να πιστοποιηθεί η εκτέλεση της προ πτήσης επιθεώρησης για κάθε σκέλος πτήσης ενώ δεν μπορούσε να προσδιοριστεί σε πιο σκέλος γινόταν ο ανεφοδιασμός με καύσιμο.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2018-18: O Οργανισμός Διαχείρισης Διαρκούς Αξιοπλοΐας σε συνεργασία με τον Οργανισμό Εκπαίδευσης να επανεξετάσουν τη δομή του τεχνικού ημερολογίου των α/φων της σχολής ώστε να είναι δυνατή η εγγραφή όλων των απαραίτητων πληροφοριών σύμφωνα με τo υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2018-18 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/09/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 07/2018
Αποδέκτης: Οργανισμό Διαχείρισης Διαρκούς Αξιοπλοΐας
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2018-17
Ημερομηνία Έκδοσης: 07/09/2018
Αποδέκτης: Οργανισμό Εκπαίδευσης της Αερολέσχης Δυτικής Ελλάδος
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 07/2018
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2018-17 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/09/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 07/2018
Αποδέκτης: Οργανισμό Εκπαίδευσης της Αερολέσχης Δυτικής Ελλάδος
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Από τη διερεύνηση διαπιστώθηκε ότι στα τεχνικά ημερολόγια των α/φων υπήρξαν λάθη στις εγγραφές τα οποία δεν είχαν διορθωθεί με ορθό τρόπο με αποτέλεσμα την αμφισβήτηση της ακρίβειάς τους. Επίσης, τα τεχνικά ημερολόγια δεν βρίσκονταν στο α/φος σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα στο κανονιστικό πλαίσιο. Η πρακτική της τηλεφωνικής μεταφοράς των πληροφοριών του α/φους και των τεχνικών παρατηρήσεων του, πέραν των άλλων δεν εξασφάλιζε την ακρίβειά τους.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2018-17: Ο Οργανισμός Εκπαίδευσης να προχωρήσει στην εκπαίδευση των χειριστών για την ορθή συμπλήρωση των τεχνικών ημερολογίων των α/φων.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2018-17 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/09/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 07/2018
Αποδέκτης: Οργανισμό Εκπαίδευσης της Αερολέσχης Δυτικής Ελλάδος
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2018-16
Ημερομηνία Έκδοσης: 07/09/2018
Αποδέκτης: Οργανισμό Εκπαίδευσης της Αερολέσχης Δυτικής Ελλάδος
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 07/2018
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2018-16 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/09/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 07/2018
Αποδέκτης: Οργανισμό Εκπαίδευσης της Αερολέσχης Δυτικής Ελλάδος
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Από τη διαδικασία της διερεύνησης και την ανάλυση των στοιχείων που συλλέχθηκαν παρατηρήθηκε ότι στον οργανισμό εκπαίδευσης είχαν πραγματοποιηθεί, περισσότεροι από τους προγραμματισμένους, έλεγχοι παρακολούθησης της συμμόρφωσης, χωρίς όμως να εντοπιστούν μη συμμορφώσεις στον Οργανισμό.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2018-16: Ο Οργανισμός Εκπαίδευσης να προχωρήσει σε επανεξέταση και αναθεώρηση των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου και των καταλόγων ελέγχου του Οργανισμού ώστε οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται να καθίστανται αποτελεσματικοί.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2018-16 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/09/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 07/2018
Αποδέκτης: Οργανισμό Εκπαίδευσης της Αερολέσχης Δυτικής Ελλάδος
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2018-15
Ημερομηνία Έκδοσης: 07/09/2018
Αποδέκτης: Οργανισμό Εκπαίδευσης της Αερολέσχης Δυτικής Ελλάδος
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 07/2018
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2018-15 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/09/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 07/2018
Αποδέκτης: Οργανισμό Εκπαίδευσης της Αερολέσχης Δυτικής Ελλάδος
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Από τη μελέτη των μητρώων των εκπαιδευομένων του Οργανισμού Εκπαίδευσης διαπιστώθηκε η ελλιπής τυποποίηση στην εκτέλεση και επίβλεψη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2018-15: Ο Οργανισμός Εκπαίδευσης να προχωρήσει σε επανεξέταση και αναθεώρηση των διαδικασιών λειτουργίας του ώστε να μην υπάρχει ελλιπής τυποποίηση και επίβλεψη.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2018-15 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/09/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 07/2018
Αποδέκτης: Οργανισμό Εκπαίδευσης της Αερολέσχης Δυτικής Ελλάδος
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2018-14
Ημερομηνία Έκδοσης: 07/09/2018
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 07/2018
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2018-14 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/09/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 07/2018
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Κατά την διαδικασία διερεύνησης και από τις σχετικές συνεντεύξεις με προσωπικό του Τμήματος Πτυχίων και Αδειών της Διεύθυνσης Πτητικών Προτύπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας προέκυψε υποστελέχωση του εν λόγω τμήματος και μη δυνατότητα πλήρους εφαρμογής των εγκεκριμένων διαδικασιών αλλά και μη επάρκεια διαθέσιμων πόρων για εκτέλεση των επιθεωρήσεων κατά την διάρκεια των αρχικών επιθεωρήσεων και για την εκπλήρωση του προγράμματος των επιθεωρήσεων για την διατήρηση των εκδιδόμενων πιστοποιητικών και αδειών.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2018-14: Με βάση των αριθμό των πιστοποιημένων ΑΤΟ και του έργου του Τμήματος Πτυχίων και Αδειών, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να επανεξετάσει την στελέχωση, τον εξοπλισμό και τους διαθέσιμους πόρους για την εκπλήρωση του έργου που απαιτείται από το κανονιστικό πλαίσιο και τις εγκεκριμένες διαδικασίες της αρχικής πιστοποίησης και της συνεχούς παρακολούθησης των Οργανισμών τους οποίους πιστοποιεί, αδειοδοτεί και επιβλέπει.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2018-14 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/09/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 07/2018
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2018-13
Ημερομηνία Έκδοσης: 07/09/2018
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 07/2018
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2018-13 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/09/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 07/2018
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο εγχειρίδιο διαδικασιών του αρμόδιου τμήματος για την αδειοδότηση των Οργανισμών Εκπαίδευσης της ΥΠΑ περιγράφεται η διαδικασία αδειοδότησης και επίβλεψης ενός οργανισμού εκπαίδευσης. Σύμφωνα με αυτό η διαδικασία αδειοδότησης υφίσταται εσωτερικό έλεγχο και στη συνέχεια δίδεται η τελική έγκριση ή ζητείται η εκτέλεση επιπλέον ενεργειών. επίσης, περιγράφεται και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί κατά τη αντικατάσταση Διευθυντών στους Οργανισμούς Εκπαίδευσης. Κατά τη διερεύνηση προέκυψε ότι στη διαδικασία αδειοδότησης και αντικατάστασης των Διευθυντών του Οργανισμού Εκπαίδευσης, προέκυψαν παραλείψεις οι οποίες δεν εντοπίσθηκαν κατά τη διαδικασία εσωτερικού ελέγχου.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2018-13: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να επανεξετάσει τις διαδικασίες αδειοδότησης και επίβλεψης των Οργανισμών Εκπαίδευσης ώστε να εντοπίζονται τυχόν παραλείψεις κατά την διάρκεια του εσωτερικού ελέγχου.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2018-13 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/09/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 07/2018
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: H Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), με την επιστολή της υπ’αριθ. Δ2/E/30915/06.08.2019 κάνει αποδεκτή τη σύσταση ασφάλειας 2018-13 απαντώντας ότι:

[ΥΠΑ]: Στο Τμήμα Πτυχίων και Αδειών (ΥΠΑ/Δ2/Β) η διαδικασία αδειοδότησης των Οργανισμών Εκπαίδευσης υφίσταται εσωτερικό έλεγχο και στη συνέχεια δίδεται η τελική έγκριση ή ζητείται η εκτέλεση επιπλέον ενεργειών. Οι υπόλογοι Επιθεωρητές προτείνουν την έκδοση ή όχι του πιστοποιητικού έγκρισης λειτουργίας του υπό αδειοδότηση οργανισμού. Με αναθεώρηση στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών Αδειοδότησης, η πρόταση αυτή θα υποβάλλεται ενώπιον της Μόνιμης Ερευνητικής Επιτροπής του Τμήματος η οποία, αφού εξετάσει το υποβληθέν υλικό, θα αποφαίνεται συλλογικά , ομόφωνα και αιτιολογημένα επί της πρότασης των Υπόλογων Επιθεωρητών . Αναφορικά με τη διαδικασία αποδοχής Υπόλογων Διευθυντών στους Οργανισμούς Εκπαίδευσης (αρχική ή αντικατάσταση), προβλέπεται στο εγχειρίδιο διαδικασιών η υποβολή αίτησης και κατόπιν της ικανοποίησης των τυπικών προσόντων , η κλήση σε συνέντευξη η οποία θα περιλαμβάνει προφορικό και γραπτό έλεγχο γνώσεων επί του συναφούς γνωστικού αντικειμένου του υποψήφιου Υπόλογου Διευθυντή. Στο συνημμένο (β) της ανωτέρω επιστολής επισυνάπτονται οι σχετικές αναθεωρήσεις του Εγχειριδίου Διαδικασιών Αδειοδότησης (LPM revision):

1. Παρ. 12.4.9 'Final ΑΤΟ Approval', σελ. 12.1 5, Issue 2, Revision 13, July 2019, και

2. Παρ. 12.8 'Management and Nominated personnel' σελ. 12.25, Issue 2, Revision 12, March 2019

[Η ΕΔΑΑΠ χαρακτήρισε την ανταπόκριση αυτή ως «Επαρκής Απάντηση» και άλλαξε την κατάσταση της σύστασης 2018-13 σε «Κλειστή» με την επιστολή υπ’αριθμ. ΕΔΑΑΠ/3365/17.09.2019].
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2018-12
Ημερομηνία Έκδοσης: 07/09/2018
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 07/2018
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2018-12 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/09/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 07/2018
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης προέκυψε ότι στον νεοσύστατο Οργανισμό Εκπαίδευσης δεν είχε πραγματοποιηθεί από την αδειοδότηση του μέχρι την ημέρα του ατυχήματος έλεγχος συμμόρφωσης. Από το πρόγραμμα ελέγχων που κοινοποιήθηκε από την ΥΠΑ, διαπιστώθηκε ότι υπήρχε περιορισμένος αριθμός πιστοποιημένων επιθεωρητών σε σχέση με τον αριθμό των υπό έλεγχο Οργανισμών Εκπαίδευσης καθώς επίσης είχε προγραμματιστεί μόνο ένας έλεγχος συμμόρφωσης για το έτος 2016.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2018-12: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να εξετάσει την αναθεώρηση των διαδικασιών της ώστε σε νεοσύστατους Οργανισμούς Εκπαίδευσης να προγραμματίζονται περισσότεροι και συχνότεροι έλεγχοι συμμόρφωσης.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2018-12 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/09/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 07/2018
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: H Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), με την επιστολή της υπ’αριθ. Δ2/E/30915/06.08.2019 κάνει αποδεκτή τη σύσταση ασφάλειας 2018-12 απαντώντας ότι:

[ΥΠΑ]: Tο Τμήμα Πτυχίων και Αδειών (ΥΠΑ/Δ2/Β) μετά την αρχική επιθεώρηση αδειοδότησης νεοσύστατου οργανισμού εκπαίδευσης, θα διενεργεί και δεύτερη επιθεώρηση εντός του πρώτου έτους λειτουργίας του οργανισμού, η οποία θα χαρακτηρίζεται ως διεξοδική και πλήρης (comprehensive). Αναλόγως των αποτελεσμάτων της δεύτερης επιθεώρησης, ο οργανισμός θα εντάσσεται στο σύστημα του risk based oversight και οι μελλοντικές επιθεωρήσεις θα προγραμματίζονται σύμφωνα με τα συμπεράσματα του ανωτέρω συστήματος. Στο συνημμένο (α) της ανωτέρω επιστολής απάντησης επισυνάπτεται η σχετική αναθεώρηση του Εγχειριδίου Διαδικασιών Αδειοδότησης (LPM revision), παρ.12.5 'Continued Oversight' σελ. 12.17, Issue 2, Revision 13, July 2019.

[Η ΕΔΑΑΠ χαρακτήρισε την ανταπόκριση αυτή ως «Επαρκής Απάντηση» και άλλαξε την κατάσταση της σύστασης 2018-12 σε «Κλειστή» με την επιστολή υπ’αριθμ. ΕΔΑΑΠ/3365/17.09.2019].
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2018-11
Ημερομηνία Έκδοσης: 15/06/2018
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Συνοπτική Έκθεση Ε02/2018

Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής απάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2018-11 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 15/06/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Συνοπτική Έκθεση Ε02/2018

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης διαπιστώθηκε ότι προσωπικό Οργανισμών Πολιτικής Αεροπορίας που δραστηριοποιείται στο α/δ των Μεγάρων δεν είναι ενήμερο για τις Μόνιμες Διαταγές Πτήσεων (ΜΔΠ) του α/δ, τις οποίες εκδίδει η Αεροπορία Στρατού.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2018 – 11: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να διασφαλίσει ότι όλο το προσωπικό των Οργανισμών της Πολιτικής Αεροπορίας που δραστηριοποιείται στο αεροδρόμιο Μεγάρων έχει ενημερωθεί και γνωρίζει τις εν ισχύ Μόνιμες Διαταγές Πτήσεων του εν λόγω αεροδρομίου.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2018-11 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 15/06/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Συνοπτική Έκθεση Ε02/2018

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής απάντηση
Ανταπόκριση: H Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), με την επιστολή της υπ’αριθ. Δ3/Β/18581/5598 απευθύνεται στην ΜΕΑΓΑΠ με κοινοποίηση προς ΕΛΑΟ, ΓΕΣ/ΔΑΣ/3ο Γραφείο και την ΕΔΑΑΠ:
[Υ.Π.Α] : “Αποδεχόμενοι την ανωτέρω σύσταση ασφαλείας [2018-11] και σύμφωνα με το άρθρ. 18 του Ε.Κ. 996/2010, παρακαλούμε, από λήψεως του παρόντος, να φροντίσετε, σύμφωνα με τις ΜΔΠ [Μόνιμες Διαταγές Πτήσης], ώστε :
α) οι Οργανισμοί της Πολιτικής Αεροπορίας (συμπεριλαμβανομένων υμών [Υ.Π.Α] ), που δραστηριοποιούνται στο α/δ Μεγάρων [Μέγαρα – LGMG], καθώς και το ιπτάμενο προσωπικό, το προσωπικό συντήρησης καθώς και το προσωπικό που με οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκεται στις πτήσεις, κατά την αρχική τοποθέτησή του/έναρξη της εργασίας του στο α/δ [Μέγαρα – LGMG], λαμβάνουν υποχρεωτικά ενυπόγραφα, σε ειδικό βιβλίο, γνώση των ΜΔΠ [Μόνιμων Διαταγών Πτήσεων] του α/δ [Μέγαρα – LGMG] και
β) πραγματοποιείται συνεχώς περιοδική υπενθύμιση των διαδικασιών που ρυθμίζονται απο τις ΜΔΠ , των τροποποιήσεων ή/και αναθεωρήσεων αυτών.".
(Σημείωση: Τα κείμενα σε αγκύλες αποτελούν προσθήκες διευκρίνησης ή αλλαγές προστασίας προσωπικών δεδομένων της ΕΔΑΑΠ )
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2018-10
Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Αποδέκτης: Αερομεταφορέα "SKY EXPRESS"
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 03/2018

Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής απάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2018-10 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 03/2018

Αποδέκτης: Αερομεταφορέα "SKY EXPRESS"
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής απάντηση
Κείμενο Σύστασης: Σύσταση Ασφαλείας 2018-10: Η μη-ακολούθηση των αρχών του CRM κατά την διάρκεια προσέγγισης – προσγείωσης θα πρέπει να απασχολήσει την εταιρεία και ειδικότερα στην περίπτωση όπου το πληρώμα διακυβέρνησης αποτελείται από άτομα με υπεύθυνα διοικητικά καθήκοντα.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2018-10 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 03/2018

Αποδέκτης: Αερομεταφορέα "SKY EXPRESS"
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής απάντηση
Ανταπόκριση: H εταιρία SKY EΧPRESS ύστερα από εσωτερική διερεύνηση ασφάλειας αποδέχθηκε τις συστάσεις ασφαλείας 2018-9 και 2018-10 της ΕΔΑΑΠ με την απάντησή της η οποία περιγράφεται στο έγγραφο: SkyExpress/A/4854/10.08.2018.
H εταιρία επανεξέτασε τα όρια άνεμου, λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στο ”AIP GREECE” και τα εγχειρίδια του κατασκευαστή του αεροσκάφους και δημοσίευσε σχετική οδηγία στις 02.03.2015 [κοινοποιήθηκε στην ΕΔΑΑΠ] , την εφαρμογή των νέων ορίων και dispatch κριτηρίων και εν συνεχεία αναθεωρήθηκε το Εγχειρίδιο Part C [κοινοποιήθηκε στην ΕΔΑΑΠ].
Επίσης, πραγματοποίησε ειδική επαναληπτική εκπαίδευση των χειριστών του εν λόγω
αεροσκάφους, σύμφωνη με τις συστάσεις της Διεύθυνσης Ασφάλειας Πτήσεων της Εταιρίας, πριν την επαναδιάθεσή τους σε καθήκοντα [κοινοποιήθηκε στην ΕΔΑΑΠ].
Επιπροσθέτως η εταιρία αναφέρει ότι πραγματοποίησε ειδικό σεμινάριο στο οποίο παρουσιάστηκε το εν λόγω ατύχημα σε όλο το ιπτάμενο προσωπικό τον Δεκέμβριο του 2015.
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2018-09
Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Αποδέκτης: Αερομεταφορέα "SKY EXPRESS"
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 03/2018

Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής απάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2018-09 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 03/2018

Αποδέκτης: Αερομεταφορέα "SKY EXPRESS"
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2018-09: Η Εταιρεία στο Εγχειρίδιο Πτητικής Λειτουργίας της θα πρέπει να επανεξετάσει τα όρια ανέμου λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στο ‘AIP GREECE’.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2018-09 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 03/2018

Αποδέκτης: Αερομεταφορέα "SKY EXPRESS"
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής απάντηση
Ανταπόκριση: H εταιρία SKY EΧPRESS ύστερα από εσωτερική διερεύνηση ασφάλειας αποδέχθηκε τις συστάσεις ασφαλείας 2018-9 και 2018-10 της ΕΔΑΑΠ με την απάντησή της η οποία περιγράφεται στο έγγραφο: SkyExpress/A/4854/10.08.2018.
H εταιρία επανεξέτασε τα όρια άνεμου, λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στο ”AIP GREECE” και τα εγχειρίδια του κατασκευαστή του αεροσκάφους και δημοσίευσε σχετική οδηγία στις 02.03.2015 [κοινοποιήθηκε στην ΕΔΑΑΠ] , την εφαρμογή των νέων ορίων και dispatch κριτηρίων και εν συνεχεία αναθεωρήθηκε το Εγχειρίδιο Part C [κοινοποιήθηκε στην ΕΔΑΑΠ].
Επίσης, πραγματοποίησε ειδική επαναληπτική εκπαίδευση των χειριστών του εν λόγω
αεροσκάφους, σύμφωνη με τις συστάσεις της Διεύθυνσης Ασφάλειας Πτήσεων της Εταιρίας, πριν την επαναδιάθεσή τους σε καθήκοντα [κοινοποιήθηκε στην ΕΔΑΑΠ].
Επιπροσθέτως η εταιρία αναφέρει ότι πραγματοποίησε ειδικό σεμινάριο στο οποίο παρουσιάστηκε το εν λόγω ατύχημα σε όλο το ιπτάμενο προσωπικό τον Δεκέμβριο του 2015.
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2018-08
Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Αποδέκτης: Κατασκευαστή κινητήρα, ROTAX
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2018-08 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Αποδέκτης: Κατασκευαστή κινητήρα, ROTAX
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Κατά την εξέταση του εγχειριδίου εγκατάστασης του κινητήρα και των οδηγιών συντήρησης του, SI 6 UL 94 και SI 9UL91-E, προέκυψε ότι η απεικονιζόμενη και περιγραφόμενη διάταξη του συστήματος καυσίμου είναι διαφορετική από αυτή που απεικονίζεται στο εγχειρίδιο καταλόγου εξαρτημάτων. Πιο συγκεκριμένα στο εγχειρίδιο εγκατάστασης και στις οδηγίες συντήρησης προβλέπεται η εγκατάσταση δυο φίλτρων καύσιμου μεταξύ της αντλίας καυσίμου και των αναμεικτήρων ενώ στο εγχειρίδιο καταλόγου εξαρτημάτων προβλέπεται ένα φίλτρο καυσίμου μεταξύ της δεξαμενής και της αντλίας καυσίμου.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2018-08: Η κατασκευάστρια εταιρία του κινητήρα, Rotax, να προχωρήσει στην επανεξέταση των προβλεπόμενων στα ανωτέρω εγχειρίδια και να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες έτσι ώστε να μην υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ των ανωτέρω εγχειριδίων.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2018-08 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Αποδέκτης: Κατασκευαστή κινητήρα, ROTAX
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2018-07
Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Αποδέκτης: Kατασκευαστή, Halley Apollo
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση Εικόνα Ανοιχτής Σύστασης (περιμένει απάντηση) με ερωτηματικό κόκκινο SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2018-07 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Αποδέκτης: Kατασκευαστή, Halley Apollo
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Σύμφωνα με έγγραφο του κατασκευαστή της ΥΠΑΜ, κατά την επισκευή της ΥΠΑΜ του ατυχήματος πραγματοποιήθηκε τροποποίηση του χώρου κάτω από την θέση του χειριστή η οποία χρησιμοποιείται σαν χώρος τοποθέτησης μικρών αντικειμένων. Η τροποποίηση αυτή έχει σαν σκοπό την ασφάλιση των μικρών αντικειμένων που τοποθετούνται μέσα στο χώρο αυτό έτσι ώστε να αποτραπεί η μετακίνηση τους που θα μπορούσε να μπλοκάρει τα συρματόσκοινα του κινητήρα που διέρχονται μέσα από το σκάφος.
Επίσης, ο κατασκευαστής τοποθέτησε τα διερχόμενα από το σκάφος συρματόσχοινα του κινητήρα μέσα σε πλαστικά κανάλια έτσι ώστε να αποτραπεί το μπλοκάρισμα τους σε περίπτωση που κάποιο αντικείμενο μέσα στο σκάφος μετακινηθεί.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2018-07: Ο κατασκευαστής της ΥΠΑΜ να εξετάσει τον τρόπο που θα ενημερώσει τους κατόχους των ΥΠΑΜ του ιδίου τύπου αναφορικά με το πρόβλημα του μπλοκαρίσματος των συρματόσχοινων καθώς επίσης και για τις τροποποιήσεις τις οποίες πραγματοποίησε ώστε να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο πρόβλημα.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2018-07 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Αποδέκτης: Kατασκευαστή, Halley Apollo
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2018-06
Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Αποδέκτης: Κατασκευαστή, Halley Apollo
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2018-06 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Αποδέκτης: Κατασκευαστή, Halley Apollo
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Κατά τη διερεύνηση βρέθηκε ότι κατά τη διέλευση των συρματόσχοινων ελέγχου ισχύος προς τον κινητήρα, δημιουργούνται τέτοιες κλίσεις στα συρματόσχοινα οι οποίες τα φέρνουν σε επαφή με μεταλλικά μέρη. Εξαιτίας της επαφής αυτής κατά τη λειτουργία των συρματόσχοινων δημιουργούνται φθορές σε αυτά οι οποίες επηρεάζουν τη μετάδοση των εντολών του χειριστή προς τους αναμεικτήρες.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2018-06: Ο κατασκευαστής της ΥΠΑΜ να επανεξετάσει τη διέλευση των συρματόσχοινων ελέγχου ισχύος προς τον κινητήρα, έτσι ώστε να αποτρέπεται η δημιουργία κλίσεων που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν φθορά στα συρματόσχοινα.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2018-06 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Αποδέκτης: Κατασκευαστή, Halley Apollo
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2018-05
Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Αποδέκτης: Kατασκευαστή, Halley Apollo
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2018-05 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Αποδέκτης: Kατασκευαστή, Halley Apollo
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Κατά την εξέταση του εγχειριδίου πτητικής λειτουργίας της ΥΠΑΜ που εκδόθηκε από τον κατασκευαστή της, παρατηρήθηκαν ασάφειες και ελλείψεις στις οδηγίες συντήρησης και λειτουργίας. Πιο συγκεκριμένα, δεν προκύπτει ξεκάθαρη αντιστοιχία του είδους των επιθεωρήσεων που πρέπει να γίνουν στα χρονικά διαστήματα που ορίζει ο κατασκευαστής καθώς επίσης στις παραγράφους ΧΙ και ΧΧΙ του εγχειριδίου δεν παρέχονται σωστά διατυπωμένες οδηγίες συντήρησης ενώ στη παράγραφο VIIΙ αυτού δίνονται πληροφορίες των ορίων λειτουργίας μόνο για το κινητήρα Rotax 912 και όχι για τον Rotax 582 τον οποίο φέρει η συγκεκριμένη ΥΠΑΜ. Επίσης, στις οδηγίες συντήρησης δεν γίνεται αναφορά στην αναγκαιότητα ή όχι λίπανσης των συρματόσχοινων του κινητήρα ενώ παρουσιάζει ελλείψεις στην περιγραφή των προδιαγραφών και των συστημάτων της ΥΠΑΜ.
Επίσης, το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δεν δίνει πληροφορίες αναφορικά με την κατάσταση των αναθεωρήσεων του αλλά και των αναθεωρήσεων των επιμέρους σελίδων του.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2018-05: Ο κατασκευαστής της ΥΠΑΜ να εξετάσει το ενδεχόμενο του επανελέγχου και της αναθεώρησης του εγχειριδίου λειτουργίας της, ώστε να υπάρχει πληρότητα και σαφήνεια των οδηγιών συντήρησης και λειτουργίας, των προδιαγραφών και των συστημάτων της καθώς επίσης της κατάστασης έκδοσης και αναθεώρησης αυτού.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2018-05 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Αποδέκτης: Kατασκευαστή, Halley Apollo
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2018-04
Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2018-04 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Κατά την αναζήτηση στοιχείων της ΥΠΑΜ από το αρχείο των ΥΠΑΜ στο Τμήμα Γενικής Αεροπορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, προέκυψε ότι το αρχείο της συγκεκριμένης ΥΠΑΜ δεν ήταν πλήρες.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2018-04: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να εξετάσει την πραγματοποίηση ελέγχου πληρότητας των αρχείων όλων των καταγεγραμμένων ΥΠΑΜ στο Τμήμα Γενικής Αεροπορίας ώστε αυτό να περιέχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν μια ΥΠΑΜ σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο και τις διαδικασίες της.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2018-04 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: Η Υ.Π.Α. με επιστολή της [ΥΠΑ/Δ2/Ε/32497/8453/03.11.2018] ενημέρωσε την ΕΔΑΑΠ σχετικά με την απάντηση του αρμόδιου τμήματος της Υ.Π.Α. Δ2/Δ [έγγραφο:ΥΠΑ/Δ2/Δ/8105/30.10.2018] στην οποία αναφέρεται ότι το αρχείο των Υ.Π.Α.Μ. [Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών] περιλαμβάνει τα εξής: Πιστοποιητικό Νηολόγησης, Πιστοποιητικό Πτητικής Ικανότητας, Άδεια Σταθμού, Πιστοποιητικό Θορύβου (εάν απαιτείται), Πιστοποιητικό Ασφάλισης, Εγχειρίδιο Λειτουργίας, Εγχειρίδιο Συντήρησης του σκάφους, του κινητήρα και της έλικας, δελτίο βάρους και ζυγοστάθμισης, Log Book, φόρμα ελεγκτή κατασκευής. Επίσης στην ίδια επιστολή αναφέρεται ότι προγραμματίζεται επικαιροποίηση του συνολικού μητρώου των Υ.Π.Α.Μ. με Ελληνικό Νηολόγιο, με τα προαναφερθέντα έγγραφα και πιστοποιητικά. [Η ΕΔΑΑΠ χαρακτήρισε την ανταπόκριση αυτή ως «Επαρκής Απάντηση» και άλλαξε την κατάσταση της σύστασης 2018-04 σε «Κλειστή» με την επιστολή υπ’αριθμ. ΕΔΑΑΠ/4513/31.12.2018].
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2018-03
Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - Μερικά επαρκής απάντηση SR_Partially_accepted
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2018-03 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - Μερικά επαρκής απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Έχει παρατηρηθεί σε αρκετές ΥΠΑΜ, αλλά όχι στη συγκεκριμένη, η πραγματοποίηση τροποποιήσεων τους μετά την έκδοση του πιστοποιητικού πτητικής ικανότητας. Σύμφωνα με το υπάρχον κανονιστικό πλαίσιο των ΥΠΑΜ, το πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας δεν έχει καταληκτική ημερομηνία ενώ στην περίπτωση μετατροπών, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για νέο έλεγχο κατασκευής ώστε να ανανεωθεί το πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2018-03: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να εξετάσει την τροποποίηση του κανονισμού των ΥΠΑΜ έτσι ώστε το πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας να έχει συγκεκριμένη περίοδο ισχύος και να θεσπίσει την διαδικασία με την οποία θα ανανεώνεται με τη λήξη της ισχύος του.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2018-03 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - Μερικά επαρκής απάντηση
Ανταπόκριση: H Υ.Π.Α. με την επιστολή της (έγγραφο ΥΠΑ/Δ2/Ε/21866/7719/19.09.2018) αναφέρει ότι σχετικά με τις συστάσεις που περιέχονται στο πόρισμα 02-2018 της ΕΔΑΑΠ αναφορικά με τη διερεύνηση ατυχήματος του μηχανοκίνητου αιωροπτέρου SX-UAO :
1 . Οι συστάσεις γίνονται αποδεκτές από την ΥΠΑ
2. Αναφορικά με τις συστάσεις 2018 - 01 έως και 2018 - 03 οι προτεινόμενες ενέργειες θα συμπεριληφθούν στην επικείμενη τροποποίηση του Κανονισμού Υπερελαφών Πτητικών Αεραθλητικών Μηχανών.
3. Αναφορικά με την σύσταση 2018- 04, η ΥΠΑ διατηρεί και ενημερώνει το αρχείο των Υπερελαφών Πτητικών Αεραθλητικών Μηχανών με όλα τα απαραίτητα έγγραφα που συνοδεύουν μία Υπερελαφριά Πτητική Αεραθλητική Μηχανή σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο και τις διαδικασίες της.
[Η ΕΔΑΑΠ αξιολόγησε ως «Μερικά Επαρκής» την απάντηση για τις συστάσεις 2018-01 -02 και -03 (μέχρι την τροποποίηση του κανονισμού) και ως «Μη Επαρκής» για την σύσταση 2018-04 με το έγγραφό της ΕΔΑΑΠ/3312/02.10.2018]
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2018-02
Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - Μερικά επαρκής απάντηση SR_Partially_accepted
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2018-02 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - Μερικά επαρκής απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο κανονισμό των ΥΠΑΜ άρθρο 11, αναφέρεται ότι “η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας έχει το δικαίωμα μέσω των αρμοδίων οργάνων της να προβαίνει απροειδοποίητα σε ελέγχους τεχνικής εκμετάλλευσης και κατάστασης των ΥΠΑΜ”. Στο ανωτέρω, δεν καθορίζεται η συχνότητα των ελέγχων.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2018-02: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να εξετάσει το ενδεχόμενο ώστε οι έλεγχοι τεχνικής εκμετάλλευσης να πραγματοποιούνται μέσα σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2018-02 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - Μερικά επαρκής απάντηση
Ανταπόκριση: H Υ.Π.Α. με την επιστολή της (έγγραφο ΥΠΑ/Δ2/Ε/21866/7719/19.09.2018) αναφέρει ότι σχετικά με τις συστάσεις που περιέχονται στο πόρισμα 02-2018 της ΕΔΑΑΠ αναφορικά με τη διερεύνηση ατυχήματος του μηχανοκίνητου αιωροπτέρου SX-UAO :
1 . Οι συστάσεις γίνονται αποδεκτές από την ΥΠΑ
2. Αναφορικά με τις συστάσεις 2018 - 01 έως και 2018 - 03 οι προτεινόμενες ενέργειες θα συμπεριληφθούν στην επικείμενη τροποποίηση του Κανονισμού Υπερελαφών Πτητικών Αεραθλητικών Μηχανών.
3. Αναφορικά με την σύσταση 2018- 04, η ΥΠΑ διατηρεί και ενημερώνει το αρχείο των Υπερελαφών Πτητικών Αεραθλητικών Μηχανών με όλα τα απαραίτητα έγγραφα που συνοδεύουν μία Υπερελαφριά Πτητική Αεραθλητική Μηχανή σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο και τις διαδικασίες της.
[Η ΕΔΑΑΠ αξιολόγησε ως «Μερικά Επαρκής» την απάντηση για τις συστάσεις 2018-01 -02 και -03 (μέχρι την τροποποίηση του κανονισμού) και ως «Μη Επαρκής» για την σύσταση 2018-04 με το έγγραφό της ΕΔΑΑΠ/3312/02.10.2018]
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2018-01
Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - Μερικά επαρκής απάντηση SR_Partially_accepted
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2018-01 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - Μερικά επαρκής απάντηση
Κείμενο Σύστασης: Εισαγωγή: Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης, προέκυψαν σφάλματα και παραλείψεις στη συντήρηση της ΥΠΑΜ. Το υπάρχον κανονιστικό πλαίσιο των ΥΠΑΜ, δεν καθορίζει την ιδιότητα και τα τυπικά προσόντα αυτών που εμπλέκονται στη συντήρηση των μη εκπαιδευτικών ΥΠΑΜ.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2018-01: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να εξετάσει το ενδεχόμενο τροποποίησης του κανονισμού των ΥΠΑΜ έτσι ώστε να καθορίζονται τα προσόντα των εμπλεκομένων στη συντήρηση των μη εκπαιδευτικών ΥΠΑΜ.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2018-01 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - Μερικά επαρκής απάντηση
Ανταπόκριση: H Υ.Π.Α. με την επιστολή της (έγγραφο ΥΠΑ/Δ2/Ε/21866/7719/19.09.2018) αναφέρει ότι σχετικά με τις συστάσεις που περιέχονται στο πόρισμα 02-2018 της ΕΔΑΑΠ αναφορικά με τη διερεύνηση ατυχήματος του μηχανοκίνητου αιωροπτέρου SX-UAO :
1 . Οι συστάσεις γίνονται αποδεκτές από την ΥΠΑ
2. Αναφορικά με τις συστάσεις 2018 - 01 έως και 2018 - 03 οι προτεινόμενες ενέργειες θα συμπεριληφθούν στην επικείμενη τροποποίηση του Κανονισμού Υπερελαφών Πτητικών Αεραθλητικών Μηχανών.
3. Αναφορικά με την σύσταση 2018- 04, η ΥΠΑ διατηρεί και ενημερώνει το αρχείο των Υπερελαφών Πτητικών Αεραθλητικών Μηχανών με όλα τα απαραίτητα έγγραφα που συνοδεύουν μία Υπερελαφριά Πτητική Αεραθλητική Μηχανή σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο και τις διαδικασίες της.
[Η ΕΔΑΑΠ αξιολόγησε ως «Μερικά Επαρκής» την απάντηση για τις συστάσεις 2018-01 -02 και -03 (μέχρι την τροποποίηση του κανονισμού) και ως «Μη Επαρκής» για την σύσταση 2018-04 με το έγγραφό της ΕΔΑΑΠ/3312/02.10.2018]
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER