Συστάσεις 2022

Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2022-08
Ημερομηνία Έκδοσης: 09/06/2022
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 04/2022
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2022-08 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 09/06/2022
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 04/2022
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

- Από την διερεύνηση διαπιστώθηκε αστοχία των ελέγχων της ΥΠΑ να εντοπίσουν τη μη συμμόρφωση του Αερομεταφορέα με τις εγκεκριμένες διαδικασίες του Εγχειρίδιου Διαχείρισης Οργανισμού, όσον αφορά την εκτίμηση και ανάλυση της επικινδυνότητας πριν έναρξη πτητικής δραστηριότητας σε νέο διαδρομή.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2022-08: Η ΥΠΑ να προβεί σε ενέργειες που να διασφαλίζεται η τήρηση των εγκεκριμένων διαδικασιών επιθεώρησης.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2022-08 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 09/06/2022
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 04/2022
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2022-07
Ημερομηνία Έκδοσης: 09/06/2022
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 04/2022
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2022-07 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 09/06/2022
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 04/2022
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

- Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης και την ανασκόπηση του ημερολογίου του Κυβερνήτη, διαπιστώθηκε ότι οι συνολικές ώρες πτήσης του Κυβερνήτη σε Ε/Π πραγματοποιήθηκαν σε περιβάλλον πολλαπλού χειριστή (Multi Crew). Στο πλαίσιο αυτό, η μετάβαση του κυβερνήτη σε περιβάλλον πτήσης μονού χειριστή είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του φόρτου εργασίας, με πιθανή αρνητική επίδραση στην αντίληψη κατάστασης και ταυτόχρονα την αύξηση της επικινδυνότητας.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2022-07: Συνιστάται στην ΥΠΑ να επανεξετάσει τις απαιτήσεις εκπαίδευσης για τους πιλότους προέρχονται από το περιβάλλον πολλαπλού χειριστή σε περιβάλλον μονού χειριστή και αντιστρόφως.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2022-07 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 09/06/2022
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 04/2022
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2022-06
Ημερομηνία Έκδοσης: 09/06/2022
Αποδέκτης: Οργανισμός Συντήρησης, κατά Part 145 του αερομεταφορέα iFly (EL145.0083)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 04/2022
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - η απάντηση είναι υπό αξιολόγηση SR_Partially_accepted
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2022-06 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 09/06/2022
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 04/2022
Αποδέκτης: Οργανισμός Συντήρησης, κατά Part 145 του αερομεταφορέα iFly (EL145.0083)
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - η απάντηση είναι υπό αξιολόγηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

- Από την εξέταση συντριμμιών, εντοπίστηκε αδυναμία συμμόρφωσης του Προσωπικού του Οργανισμού Συντήρησης κατά Part 145, στο πλαίσιο της προγραμματισμένης συντήρησης, με τις απαιτήσεις των καρτών εργασίας συντήρησης σχετικά με τον εντοπισμό ελαττωματικών εξαρτημάτων του Νο. 1 κινητήρα (φθαρμένος εύκαμπτος σωλήνας ατμοσφαιρικής αποκατάστασης και φθαρμένο καλώδιο του εκκινητή-γεννήτριας).

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2022-06: Συνιστάται στον Οργανισμό Συντήρησης να βεβαιωθεί ότι ακολουθούνται όλες οι διαδικασίες που περιλαμβάνονται στο Εγχειρίδιο του Οργανισμού Συντήρησης (MOE).
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2022-06 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 09/06/2022
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 04/2022
Αποδέκτης: Οργανισμός Συντήρησης, κατά Part 145 του αερομεταφορέα iFly (EL145.0083)
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - η απάντηση είναι υπό αξιολόγηση
Ανταπόκριση: Η απάντηση του εκμεταλλευόμενου στη σύσταση ασφάλειας της ΕΔΑΑΠ 2022-06 παραλήφθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 08/9/2022.

[Operator’s Response]:

« α. Εκδόθηκε το Technical info notice (ΤΙΝ) 09_2022 με ημερομηνία 23/6/2022 για να ενημερωθεί όλο το τεχνικό προσωπικό του Οργανισμού, σχετικά με τα ευρήματα που καταγράφηκαν και αφορούν τον Οργανισμό Συντήρησης.

β. Εκδόθηκε εσωτερικό έγγραφο 22/056 με ημερομηνία 27/6/2022, για τον καθορισμό επιπρόσθετων διαδικασιών, επιπλέον των ήδη ισχυόντων στο Εγχειρίδιο (MOE) του Οργανισμού Συντήρησης.

γ. Επισημαίνεται παράλληλα η έκδοση TIN 2a_2021 αναφορικά με Alert Commercial Service Letter (ACSL) της Rolls-Royce, (Maintenance Warning/ External Lines), με ημερομηνία 26/7/2021 για να ενημερωθεί όλο το τεχνικό προσωπικό του Οργανισμού. Το εν λόγω ACSL επεσήμανε την ανάγκη πιστής εφαρμογής των διαδικασιών που αναφέρονται στα τεχνικά εγχειρίδια (Operation and Maintenance Manual).

δ. Επιπλέον τονίζεται η ύπαρξη δύο επιθεωρήσεων/υπογραφών για το σύνολο των εργασιών που εκτελούνται από τον οργανισμό συντήρησης (performed by / inspected by), πριν την αποδέσμευση του πτητικού μέσου (έκδοση CRS). »

[Η ΕΔΑΑΠ άλλαξε την κατάσταση της σύστασης 2022-06 σε «Ανοιχτή – η απάντηση είναι υπό αξιολόγηση» και θα αξιολογήσει την απάντηση εντός 60 ημερών σύμφωνα με τον Καν. 996/2010.]
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2022-05
Ημερομηνία Έκδοσης: 09/06/2022
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 04/2022
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2022-05 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 09/06/2022
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 04/2022
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

- Από τη διερεύνηση και την ανασκόπηση των μερών Α και D των Εγχειρίδιων Λειτουργίας του Αερομεταφορέα, διαπιστώθηκε ότι οι εγκεκριμένες διαδικασίες σχετικά με τα κριτήρια ορισμού καθηκόντων Κυβερνήτη ήταν διαφορετικά.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2022-05: Η ΥΠΑ να επανεξετάσει και να αναθεωρήσει τις εσωτερικές της διαδικασίες, ώστε να μην υπάρχουν αντιφάσεις στα υποβληθέντα προς έγκριση Εγχειρίδια.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2022-05 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 09/06/2022
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 04/2022
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2022-04
Ημερομηνία Έκδοσης: 09/06/2022
Αποδέκτης: Αερομεταφορέας iFly
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 04/2022
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - η απάντηση είναι υπό αξιολόγηση SR_Partially_accepted
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2022-04 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 09/06/2022
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 04/2022
Αποδέκτης: Αερομεταφορέας iFly
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - η απάντηση είναι υπό αξιολόγηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

- Από τη διερεύνηση και την ανασκόπηση των μερών Α και D των Εγχειρίδιων Λειτουργίας του Αερομεταφορέα, διαπιστώθηκε ότι οι εγκεκριμένες διαδικασίες σχετικά με τα κριτήρια ορισμού καθηκόντων Κυβερνήτη ήταν διαφορετικά.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2022-04: Συνιστάται στον Αερομεταφορέα να επανεξετάσει και να αναθεωρήσει τις περιγραφόμενες διαδικασίες στα Εγχειρίδια Λειτουργίας, καθώς και τις ακολουθούμενες διαδικασίες για την κατάρτιση των Εγχειριδίων Λειτουργίας.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2022-04 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 09/06/2022
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 04/2022
Αποδέκτης: Αερομεταφορέας iFly
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - η απάντηση είναι υπό αξιολόγηση
Ανταπόκριση: Η απάντηση του εκμεταλλευόμενου στη σύσταση ασφάλειας της ΕΔΑΑΠ 2022-04 παραλήφθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 08/9/2022.

[Operator’s Response]:

« Σας παρακαλούμε να διαβάσετε τα παρακάτω:

Στο OM-PART A, §5.2.2 αναγράφονται :

«5.2.2 Qualification to act as Pilot-In-Command/Commander
(ORO.FC.105 & 205)

“I Fly” shall only designate a flight crew member to act as pilot-in-command/ commander when he/she has:

1. Completed the “I Fly” Conversion Course, through a subcontracted ATO;
2. Acquired adequate knowledge of the route or area to be flown and of the aerodromes, including alternate aerodromes, facilities and procedures to be used;
3. Completed a Line Training
4. Completed the “I Fly” command course if upgrading from co-pilot to pilot-in-command/commander.»

και στο OM-PART D / Appendix R, §1.2 αναγράφονται :

1.2 « Command Course (ORO.FC.205)
For helicopter operations, the command course shall include at least the following elements:
(1) training in an FSTD, which includes line oriented flight training (LOFT) and/or flight training;
(2) operator proficiency check, operating as commander;
(3) command responsibilities training;
(4) line training as commander under supervision, for a minimum of:
(i) 20 flight hours including at least 20 sectors, in the case of less than 2000 flight hours experience; and
(ii) 10 flight hours, including at least 10 sectors, in the case of more than 2000 flight hours experience;
(5) completion of a line check as commander and demonstration of adequate knowledge of the route or area to be flown and of the aerodromes, including alternate aerodromes, facilities, heliports, landing sites and procedures to be used and
(6) crew resource management training.»

Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα κριτήρια ανάθεσης των καθηκόντων του Κυβερνήτη αναφέρονται μόνον στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας Μέρος Α, ενώ στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας Μέρος D περιγράφεται μόνο το Σχολείο Κυβερνήτη (Command Course), η ολοκλήρωση του οποίου αποτελεί μία από τις προϋποθέσεις για τον ορισμό του ως Pilot in Command.

Επίσης,

Η ελάχιστη πτητική εμπειρία του Κυβερνήτη για την ανάληψη εμπορικών πτήσεων αναφέρεται πανομοιότυπα και στο OM-PART A, §5.2.1.B.HELICOPTERS (5) και στο OM-PART D/ Appendix R/§1.1.( c )(5), όπως παρακάτω:

«(5) When a flight crewmember is required to operate a helicopter, following completion of a Type Rating (by an ATO) or the conversion course and the associated line flying under supervision, is not to be designated to commence a revenue or hired flight before he achieves the requirements on flight hours on the type as is referred below according to the total helicopter PIC flight experience.

(i) has achieved 20 flight hours totally on the type within a period of 60 days and performed at least 20 sectors, only for Cdr with less than 2000 flight hours as PIC on helicopters.

(ii) has achieved 10 flight hours totally on the type within a period of 60 days and performed at least 10 sectors, only for Cdr with more than 2000 flight hours as PIC on helicopters.

(iii) has achieved 100 flight hours on the type and/or in the role (no time limit);»

Τα παραπάνω αποτελούν μία διασάφηση των ωρών πτήσεως που θα πρέπει να έχει συμπληρώσει ο Κυβερνήτης με την ολοκλήρωση της μεταβατικής του εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης επί Γραμμής πριν του ανατεθούν τα καθήκοντα του Κυβερνήτη για εμπορικές πτήσεις, καταγράφοντας την πολιτική της Εταιρείας ως προς το αυστηρότερο της Νομοθεσίας η οποία απαιτεί κατ’ ελάχιστον δέκα (10) ώρες συμπεριλαμβανομένων κατ’ ελάχιστον δέκα (10) σκελών πτήσεως σύμφωνα με το ORO.FC.205 Command course.

Συμπερασματικά, πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει καμία σύγκρουση μεταξύ του OM – ΜΕΡΟΣ Α και του ΟΜ – ΜΕΡΟΣ D της εταιρείας σχετικά με τα κριτήρια ανάθεσης καθηκόντων Κυβερνήτη, όπως αναφέρεται στη Σύσταση Ασφαλείας 2022-04.»

[Η ΕΔΑΑΠ άλλαξε την κατάσταση της σύστασης 2022-04 σε «Ανοιχτή – η απάντηση είναι υπό αξιολόγηση» και θα αξιολογήσει την απάντηση εντός 60 ημερών σύμφωνα με τον Καν. 996/2010.]
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER