Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2011-07
Ημερομηνία Έκδοσης: 17/06/2011
Αποδέκτης: Προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 06/2011

Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2011-07 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 17/06/2011
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 06/2011

Αποδέκτης: Προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: Η Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, να φροντίσει για την διοργάνωση σεμιναρίων ενημέρωσης των εξεταστών αέρος για το προτεινόμενο από τα JAA (Flight Examiners Manual) τρόπο με τον οποίο θα διενεργούνται οι εξετάσεις και τα κριτήρια που θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους οι εξεταστές αέρος. Ιδιαίτερη προσοχή να δίνεται στις τροποποιήσεις του Εγχειριδίου των Εξεταστών Αέρος (Flight Examiners Manual) και να γίνεται μνεία σχετικών συμβάντων.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2011-07 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 17/06/2011
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 06/2011

Αποδέκτης: Προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: H ΥΠΑ απαντά με έγγραφό της [ΥΠΑ/Δ2/Ε/22173/18.06.2019] ότι:
Σύμφωνα με τον ισχύοντα EK 1178/2011 (όπως έχει τροποποιηθεί), η ισχύς του πιστοποιητικού Εξεταστή Αέρος καθορίζεται ανάμεσα σε άλλα και από την εκπλήρωση της απαίτησης για τον Εξεταστή Αέρος να έχει υποστεί εκπαιδευτικό/ενημερωτικό σεμινάριο μια φορά την τριετία, ο οποίος είναι και ο χρόνος διάρκειας ισχύος της πιστοποίησης του. Σε αυτά τα σεμινάρια οι Εξεταστές Αέρος ενημερώνονται και εξετάζονται τελικά, για τα κριτήρια και τον τρόπο διενέργειας εξετάσεων, για τυχόν τροποποιήσεις του Εγχειριδίου Εξετάσεων Αέρος της Υπηρεσίας, Ανθρώπινους Παράγοντες αλλά και αναφορά σε συμβάντα η ατυχήματα τα οποία έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια διενέργειας εξετάσεων. Με σχετική διαδικασία το Τμήμα Πτυχίων και Αδειών διοργανώνει τέτοιου είδους σεμινάρια τρεις φορές τον χρόνο, μια φορά εντός τετραμήνου. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι το τελευταίο σεμινάριο έγινε στις 23/5/19, ενώ είχε συμπεριληφθεί σχετική θεματολογία στα πλαίσια αρχικών πιστοποιήσεων Εξεταστών Αέρος, (Μάρτιος και Μάιος 2019).
H ΕΔΑΑΠ αξιολόγησε την ανταπόκριση στη σύσταση 2011-07 ως «Επαρκής Απάντηση» και άλλαξε την κατάσταση της σύστασης σε «Κλειστή» στις 01/8/2019 [έγγραφο ΕΔΑΑΠ/2763/01.08.2019].
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER