Γενικά

Αριθμός Σύστασης:

2011-10α -- Ημερομηνία Έκδοσης: 27/07/2010 -- Αποδέκτης:Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 08/2011

Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Έγινε Δεκτή SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2011-10α -- Ημερομηνία Έκδοσης: 27/07/2010
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 08/2011

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Έγινε Δεκτή
Κείμενο Σύστασης: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να μεριμνήσει :
α) Για την απαρέγκλιτη τήρηση των θεσμικών κειμένων από το προσωπικό της και ιδιαίτερα η Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων της ΥΠΑ να προβεί άμεσα στους ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 11 του νέου Κανονισμού Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών, σε όλες τις σχολές εκπαίδευσης που έχει δώσει άδεια λειτουργίας και να προγραμματίσει την επανάληψη αυτών σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2011-10α -- Ημερομηνία Έκδοσης: 27/07/2010
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 08/2011

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Έγινε Δεκτή
Ανταπόκριση: Για την εποπτεία της ασφαλούς λειτουργίας των Εκπαιδευτικών Κέντρων ΥΠΑΜ και γενικότερα της πτητικής δραστηριότητας των υπερελαφρών αεροσκαφών στην Ελλάδα, το τμήμα ιδιωτικής αεροπορίας της Διεύθυνσης Πτητικών Προτύπων Δ2 της ΥΠΑ προχώρησε σε σειρά ενεργειών τις οποίες μας κοινοποίησε με το έγγραφο (ΥΠΑ): Δ2/Δ/3116 στις 23/3/2012