Συστάσεις 2018

Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2018-04
Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2018-04 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Κατά την αναζήτηση στοιχείων της ΥΠΑΜ από το αρχείο των ΥΠΑΜ στο Τμήμα Γενικής Αεροπορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, προέκυψε ότι το αρχείο της συγκεκριμένης ΥΠΑΜ δεν ήταν πλήρες.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2018-04: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να εξετάσει την πραγματοποίηση ελέγχου πληρότητας των αρχείων όλων των καταγεγραμμένων ΥΠΑΜ στο Τμήμα Γενικής Αεροπορίας ώστε αυτό να περιέχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν μια ΥΠΑΜ σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο και τις διαδικασίες της.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2018-04 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: Η Υ.Π.Α. με επιστολή της [ΥΠΑ/Δ2/Ε/32497/8453/03.11.2018] ενημέρωσε την ΕΔΑΑΠ σχετικά με την απάντηση του αρμόδιου τμήματος της Υ.Π.Α. Δ2/Δ [έγγραφο:ΥΠΑ/Δ2/Δ/8105/30.10.2018] στην οποία αναφέρεται ότι το αρχείο των Υ.Π.Α.Μ. [Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών] περιλαμβάνει τα εξής: Πιστοποιητικό Νηολόγησης, Πιστοποιητικό Πτητικής Ικανότητας, Άδεια Σταθμού, Πιστοποιητικό Θορύβου (εάν απαιτείται), Πιστοποιητικό Ασφάλισης, Εγχειρίδιο Λειτουργίας, Εγχειρίδιο Συντήρησης του σκάφους, του κινητήρα και της έλικας, δελτίο βάρους και ζυγοστάθμισης, Log Book, φόρμα ελεγκτή κατασκευής. Επίσης στην ίδια επιστολή αναφέρεται ότι προγραμματίζεται επικαιροποίηση του συνολικού μητρώου των Υ.Π.Α.Μ. με Ελληνικό Νηολόγιο, με τα προαναφερθέντα έγγραφα και πιστοποιητικά. [Η ΕΔΑΑΠ χαρακτήρισε την ανταπόκριση αυτή ως «Επαρκής Απάντηση» και άλλαξε την κατάσταση της σύστασης 2018-04 σε «Κλειστή» με την επιστολή υπ’αριθμ. ΕΔΑΑΠ/4513/31.12.2018].
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2018-03
Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - Μερικά επαρκής απάντηση SR_Partially_accepted
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2018-03 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - Μερικά επαρκής απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Έχει παρατηρηθεί σε αρκετές ΥΠΑΜ, αλλά όχι στη συγκεκριμένη, η πραγματοποίηση τροποποιήσεων τους μετά την έκδοση του πιστοποιητικού πτητικής ικανότητας. Σύμφωνα με το υπάρχον κανονιστικό πλαίσιο των ΥΠΑΜ, το πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας δεν έχει καταληκτική ημερομηνία ενώ στην περίπτωση μετατροπών, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για νέο έλεγχο κατασκευής ώστε να ανανεωθεί το πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2018-03: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να εξετάσει την τροποποίηση του κανονισμού των ΥΠΑΜ έτσι ώστε το πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας να έχει συγκεκριμένη περίοδο ισχύος και να θεσπίσει την διαδικασία με την οποία θα ανανεώνεται με τη λήξη της ισχύος του.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2018-03 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - Μερικά επαρκής απάντηση
Ανταπόκριση: H Υ.Π.Α. με την επιστολή της (έγγραφο ΥΠΑ/Δ2/Ε/21866/7719/19.09.2018) αναφέρει ότι σχετικά με τις συστάσεις που περιέχονται στο πόρισμα 02-2018 της ΕΔΑΑΠ αναφορικά με τη διερεύνηση ατυχήματος του μηχανοκίνητου αιωροπτέρου SX-UAO :
1 . Οι συστάσεις γίνονται αποδεκτές από την ΥΠΑ
2. Αναφορικά με τις συστάσεις 2018 - 01 έως και 2018 - 03 οι προτεινόμενες ενέργειες θα συμπεριληφθούν στην επικείμενη τροποποίηση του Κανονισμού Υπερελαφών Πτητικών Αεραθλητικών Μηχανών.
3. Αναφορικά με την σύσταση 2018- 04, η ΥΠΑ διατηρεί και ενημερώνει το αρχείο των Υπερελαφών Πτητικών Αεραθλητικών Μηχανών με όλα τα απαραίτητα έγγραφα που συνοδεύουν μία Υπερελαφριά Πτητική Αεραθλητική Μηχανή σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο και τις διαδικασίες της.
[Η ΕΔΑΑΠ αξιολόγησε ως «Μερικά Επαρκής» την απάντηση για τις συστάσεις 2018-01 -02 και -03 (μέχρι την τροποποίηση του κανονισμού) και ως «Μη Επαρκής» για την σύσταση 2018-04 με το έγγραφό της ΕΔΑΑΠ/3312/02.10.2018]
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2018-02
Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - Μερικά επαρκής απάντηση SR_Partially_accepted
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2018-02 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - Μερικά επαρκής απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο κανονισμό των ΥΠΑΜ άρθρο 11, αναφέρεται ότι “η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας έχει το δικαίωμα μέσω των αρμοδίων οργάνων της να προβαίνει απροειδοποίητα σε ελέγχους τεχνικής εκμετάλλευσης και κατάστασης των ΥΠΑΜ”. Στο ανωτέρω, δεν καθορίζεται η συχνότητα των ελέγχων.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2018-02: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να εξετάσει το ενδεχόμενο ώστε οι έλεγχοι τεχνικής εκμετάλλευσης να πραγματοποιούνται μέσα σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2018-02 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - Μερικά επαρκής απάντηση
Ανταπόκριση: H Υ.Π.Α. με την επιστολή της (έγγραφο ΥΠΑ/Δ2/Ε/21866/7719/19.09.2018) αναφέρει ότι σχετικά με τις συστάσεις που περιέχονται στο πόρισμα 02-2018 της ΕΔΑΑΠ αναφορικά με τη διερεύνηση ατυχήματος του μηχανοκίνητου αιωροπτέρου SX-UAO :
1 . Οι συστάσεις γίνονται αποδεκτές από την ΥΠΑ
2. Αναφορικά με τις συστάσεις 2018 - 01 έως και 2018 - 03 οι προτεινόμενες ενέργειες θα συμπεριληφθούν στην επικείμενη τροποποίηση του Κανονισμού Υπερελαφών Πτητικών Αεραθλητικών Μηχανών.
3. Αναφορικά με την σύσταση 2018- 04, η ΥΠΑ διατηρεί και ενημερώνει το αρχείο των Υπερελαφών Πτητικών Αεραθλητικών Μηχανών με όλα τα απαραίτητα έγγραφα που συνοδεύουν μία Υπερελαφριά Πτητική Αεραθλητική Μηχανή σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο και τις διαδικασίες της.
[Η ΕΔΑΑΠ αξιολόγησε ως «Μερικά Επαρκής» την απάντηση για τις συστάσεις 2018-01 -02 και -03 (μέχρι την τροποποίηση του κανονισμού) και ως «Μη Επαρκής» για την σύσταση 2018-04 με το έγγραφό της ΕΔΑΑΠ/3312/02.10.2018]
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2018-01
Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - Μερικά επαρκής απάντηση SR_Partially_accepted
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2018-01 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - Μερικά επαρκής απάντηση
Κείμενο Σύστασης: Εισαγωγή: Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης, προέκυψαν σφάλματα και παραλείψεις στη συντήρηση της ΥΠΑΜ. Το υπάρχον κανονιστικό πλαίσιο των ΥΠΑΜ, δεν καθορίζει την ιδιότητα και τα τυπικά προσόντα αυτών που εμπλέκονται στη συντήρηση των μη εκπαιδευτικών ΥΠΑΜ.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2018-01: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να εξετάσει το ενδεχόμενο τροποποίησης του κανονισμού των ΥΠΑΜ έτσι ώστε να καθορίζονται τα προσόντα των εμπλεκομένων στη συντήρηση των μη εκπαιδευτικών ΥΠΑΜ.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2018-01 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - Μερικά επαρκής απάντηση
Ανταπόκριση: H Υ.Π.Α. με την επιστολή της (έγγραφο ΥΠΑ/Δ2/Ε/21866/7719/19.09.2018) αναφέρει ότι σχετικά με τις συστάσεις που περιέχονται στο πόρισμα 02-2018 της ΕΔΑΑΠ αναφορικά με τη διερεύνηση ατυχήματος του μηχανοκίνητου αιωροπτέρου SX-UAO :
1 . Οι συστάσεις γίνονται αποδεκτές από την ΥΠΑ
2. Αναφορικά με τις συστάσεις 2018 - 01 έως και 2018 - 03 οι προτεινόμενες ενέργειες θα συμπεριληφθούν στην επικείμενη τροποποίηση του Κανονισμού Υπερελαφών Πτητικών Αεραθλητικών Μηχανών.
3. Αναφορικά με την σύσταση 2018- 04, η ΥΠΑ διατηρεί και ενημερώνει το αρχείο των Υπερελαφών Πτητικών Αεραθλητικών Μηχανών με όλα τα απαραίτητα έγγραφα που συνοδεύουν μία Υπερελαφριά Πτητική Αεραθλητική Μηχανή σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο και τις διαδικασίες της.
[Η ΕΔΑΑΠ αξιολόγησε ως «Μερικά Επαρκής» την απάντηση για τις συστάσεις 2018-01 -02 και -03 (μέχρι την τροποποίηση του κανονισμού) και ως «Μη Επαρκής» για την σύσταση 2018-04 με το έγγραφό της ΕΔΑΑΠ/3312/02.10.2018]
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER
 
 
 
YOUR-EUROPE-BANNER-256