Συστάσεις 2018

Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2018-14
Ημερομηνία Έκδοσης: 07/09/2018
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 07/2018
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2018-14 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/09/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 07/2018
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Κατά την διαδικασία διερεύνησης και από τις σχετικές συνεντεύξεις με προσωπικό του Τμήματος Πτυχίων και Αδειών της Διεύθυνσης Πτητικών Προτύπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας προέκυψε υποστελέχωση του εν λόγω τμήματος και μη δυνατότητα πλήρους εφαρμογής των εγκεκριμένων διαδικασιών αλλά και μη επάρκεια διαθέσιμων πόρων για εκτέλεση των επιθεωρήσεων κατά την διάρκεια των αρχικών επιθεωρήσεων και για την εκπλήρωση του προγράμματος των επιθεωρήσεων για την διατήρηση των εκδιδόμενων πιστοποιητικών και αδειών.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2018-14: Με βάση των αριθμό των πιστοποιημένων ΑΤΟ και του έργου του Τμήματος Πτυχίων και Αδειών, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να επανεξετάσει την στελέχωση, τον εξοπλισμό και τους διαθέσιμους πόρους για την εκπλήρωση του έργου που απαιτείται από το κανονιστικό πλαίσιο και τις εγκεκριμένες διαδικασίες της αρχικής πιστοποίησης και της συνεχούς παρακολούθησης των Οργανισμών τους οποίους πιστοποιεί, αδειοδοτεί και επιβλέπει.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2018-14 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/09/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 07/2018
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2018-13
Ημερομηνία Έκδοσης: 07/09/2018
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 07/2018
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2018-13 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/09/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 07/2018
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο εγχειρίδιο διαδικασιών του αρμόδιου τμήματος για την αδειοδότηση των Οργανισμών Εκπαίδευσης της ΥΠΑ περιγράφεται η διαδικασία αδειοδότησης και επίβλεψης ενός οργανισμού εκπαίδευσης. Σύμφωνα με αυτό η διαδικασία αδειοδότησης υφίσταται εσωτερικό έλεγχο και στη συνέχεια δίδεται η τελική έγκριση ή ζητείται η εκτέλεση επιπλέον ενεργειών. επίσης, περιγράφεται και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί κατά τη αντικατάσταση Διευθυντών στους Οργανισμούς Εκπαίδευσης. Κατά τη διερεύνηση προέκυψε ότι στη διαδικασία αδειοδότησης και αντικατάστασης των Διευθυντών του Οργανισμού Εκπαίδευσης, προέκυψαν παραλείψεις οι οποίες δεν εντοπίσθηκαν κατά τη διαδικασία εσωτερικού ελέγχου.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2018-13: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να επανεξετάσει τις διαδικασίες αδειοδότησης και επίβλεψης των Οργανισμών Εκπαίδευσης ώστε να εντοπίζονται τυχόν παραλείψεις κατά την διάρκεια του εσωτερικού ελέγχου.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2018-13 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/09/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 07/2018
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: H Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), με την επιστολή της υπ’αριθ. Δ2/E/30915/06.08.2019 κάνει αποδεκτή τη σύσταση ασφάλειας 2018-13 απαντώντας ότι:

[ΥΠΑ]: Στο Τμήμα Πτυχίων και Αδειών (ΥΠΑ/Δ2/Β) η διαδικασία αδειοδότησης των Οργανισμών Εκπαίδευσης υφίσταται εσωτερικό έλεγχο και στη συνέχεια δίδεται η τελική έγκριση ή ζητείται η εκτέλεση επιπλέον ενεργειών. Οι υπόλογοι Επιθεωρητές προτείνουν την έκδοση ή όχι του πιστοποιητικού έγκρισης λειτουργίας του υπό αδειοδότηση οργανισμού. Με αναθεώρηση στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών Αδειοδότησης, η πρόταση αυτή θα υποβάλλεται ενώπιον της Μόνιμης Ερευνητικής Επιτροπής του Τμήματος η οποία, αφού εξετάσει το υποβληθέν υλικό, θα αποφαίνεται συλλογικά , ομόφωνα και αιτιολογημένα επί της πρότασης των Υπόλογων Επιθεωρητών . Αναφορικά με τη διαδικασία αποδοχής Υπόλογων Διευθυντών στους Οργανισμούς Εκπαίδευσης (αρχική ή αντικατάσταση), προβλέπεται στο εγχειρίδιο διαδικασιών η υποβολή αίτησης και κατόπιν της ικανοποίησης των τυπικών προσόντων , η κλήση σε συνέντευξη η οποία θα περιλαμβάνει προφορικό και γραπτό έλεγχο γνώσεων επί του συναφούς γνωστικού αντικειμένου του υποψήφιου Υπόλογου Διευθυντή. Στο συνημμένο (β) της ανωτέρω επιστολής επισυνάπτονται οι σχετικές αναθεωρήσεις του Εγχειριδίου Διαδικασιών Αδειοδότησης (LPM revision):

1. Παρ. 12.4.9 'Final ΑΤΟ Approval', σελ. 12.1 5, Issue 2, Revision 13, July 2019, και

2. Παρ. 12.8 'Management and Nominated personnel' σελ. 12.25, Issue 2, Revision 12, March 2019

[Η ΕΔΑΑΠ χαρακτήρισε την ανταπόκριση αυτή ως «Επαρκής Απάντηση» και άλλαξε την κατάσταση της σύστασης 2018-13 σε «Κλειστή» με την επιστολή υπ’αριθμ. ΕΔΑΑΠ/3365/17.09.2019].
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2018-12
Ημερομηνία Έκδοσης: 07/09/2018
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 07/2018
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2018-12 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/09/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 07/2018
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης προέκυψε ότι στον νεοσύστατο Οργανισμό Εκπαίδευσης δεν είχε πραγματοποιηθεί από την αδειοδότηση του μέχρι την ημέρα του ατυχήματος έλεγχος συμμόρφωσης. Από το πρόγραμμα ελέγχων που κοινοποιήθηκε από την ΥΠΑ, διαπιστώθηκε ότι υπήρχε περιορισμένος αριθμός πιστοποιημένων επιθεωρητών σε σχέση με τον αριθμό των υπό έλεγχο Οργανισμών Εκπαίδευσης καθώς επίσης είχε προγραμματιστεί μόνο ένας έλεγχος συμμόρφωσης για το έτος 2016.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2018-12: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να εξετάσει την αναθεώρηση των διαδικασιών της ώστε σε νεοσύστατους Οργανισμούς Εκπαίδευσης να προγραμματίζονται περισσότεροι και συχνότεροι έλεγχοι συμμόρφωσης.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2018-12 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/09/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 07/2018
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: H Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), με την επιστολή της υπ’αριθ. Δ2/E/30915/06.08.2019 κάνει αποδεκτή τη σύσταση ασφάλειας 2018-12 απαντώντας ότι:

[ΥΠΑ]: Tο Τμήμα Πτυχίων και Αδειών (ΥΠΑ/Δ2/Β) μετά την αρχική επιθεώρηση αδειοδότησης νεοσύστατου οργανισμού εκπαίδευσης, θα διενεργεί και δεύτερη επιθεώρηση εντός του πρώτου έτους λειτουργίας του οργανισμού, η οποία θα χαρακτηρίζεται ως διεξοδική και πλήρης (comprehensive). Αναλόγως των αποτελεσμάτων της δεύτερης επιθεώρησης, ο οργανισμός θα εντάσσεται στο σύστημα του risk based oversight και οι μελλοντικές επιθεωρήσεις θα προγραμματίζονται σύμφωνα με τα συμπεράσματα του ανωτέρω συστήματος. Στο συνημμένο (α) της ανωτέρω επιστολής απάντησης επισυνάπτεται η σχετική αναθεώρηση του Εγχειριδίου Διαδικασιών Αδειοδότησης (LPM revision), παρ.12.5 'Continued Oversight' σελ. 12.17, Issue 2, Revision 13, July 2019.

[Η ΕΔΑΑΠ χαρακτήρισε την ανταπόκριση αυτή ως «Επαρκής Απάντηση» και άλλαξε την κατάσταση της σύστασης 2018-12 σε «Κλειστή» με την επιστολή υπ’αριθμ. ΕΔΑΑΠ/3365/17.09.2019].
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2018-11
Ημερομηνία Έκδοσης: 15/06/2018
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Συνοπτική Έκθεση Ε02/2018

Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής απάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2018-11 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 15/06/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Συνοπτική Έκθεση Ε02/2018

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης διαπιστώθηκε ότι προσωπικό Οργανισμών Πολιτικής Αεροπορίας που δραστηριοποιείται στο α/δ των Μεγάρων δεν είναι ενήμερο για τις Μόνιμες Διαταγές Πτήσεων (ΜΔΠ) του α/δ, τις οποίες εκδίδει η Αεροπορία Στρατού.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2018 – 11: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να διασφαλίσει ότι όλο το προσωπικό των Οργανισμών της Πολιτικής Αεροπορίας που δραστηριοποιείται στο αεροδρόμιο Μεγάρων έχει ενημερωθεί και γνωρίζει τις εν ισχύ Μόνιμες Διαταγές Πτήσεων του εν λόγω αεροδρομίου.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2018-11 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 15/06/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Συνοπτική Έκθεση Ε02/2018

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής απάντηση
Ανταπόκριση: H Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), με την επιστολή της υπ’αριθ. Δ3/Β/18581/5598 απευθύνεται στην ΜΕΑΓΑΠ με κοινοποίηση προς ΕΛΑΟ, ΓΕΣ/ΔΑΣ/3ο Γραφείο και την ΕΔΑΑΠ:
[Υ.Π.Α] : “Αποδεχόμενοι την ανωτέρω σύσταση ασφαλείας [2018-11] και σύμφωνα με το άρθρ. 18 του Ε.Κ. 996/2010, παρακαλούμε, από λήψεως του παρόντος, να φροντίσετε, σύμφωνα με τις ΜΔΠ [Μόνιμες Διαταγές Πτήσης], ώστε :
α) οι Οργανισμοί της Πολιτικής Αεροπορίας (συμπεριλαμβανομένων υμών [Υ.Π.Α] ), που δραστηριοποιούνται στο α/δ Μεγάρων [Μέγαρα – LGMG], καθώς και το ιπτάμενο προσωπικό, το προσωπικό συντήρησης καθώς και το προσωπικό που με οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκεται στις πτήσεις, κατά την αρχική τοποθέτησή του/έναρξη της εργασίας του στο α/δ [Μέγαρα – LGMG], λαμβάνουν υποχρεωτικά ενυπόγραφα, σε ειδικό βιβλίο, γνώση των ΜΔΠ [Μόνιμων Διαταγών Πτήσεων] του α/δ [Μέγαρα – LGMG] και
β) πραγματοποιείται συνεχώς περιοδική υπενθύμιση των διαδικασιών που ρυθμίζονται απο τις ΜΔΠ , των τροποποιήσεων ή/και αναθεωρήσεων αυτών.".
(Σημείωση: Τα κείμενα σε αγκύλες αποτελούν προσθήκες διευκρίνησης ή αλλαγές προστασίας προσωπικών δεδομένων της ΕΔΑΑΠ )
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2018-10
Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Αποδέκτης: Αερομεταφορέα "SKY EXPRESS"
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 03/2018

Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής απάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2018-10 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 03/2018

Αποδέκτης: Αερομεταφορέα "SKY EXPRESS"
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής απάντηση
Κείμενο Σύστασης: Σύσταση Ασφαλείας 2018-10: Η μη-ακολούθηση των αρχών του CRM κατά την διάρκεια προσέγγισης – προσγείωσης θα πρέπει να απασχολήσει την εταιρεία και ειδικότερα στην περίπτωση όπου το πληρώμα διακυβέρνησης αποτελείται από άτομα με υπεύθυνα διοικητικά καθήκοντα.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2018-10 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 03/2018

Αποδέκτης: Αερομεταφορέα "SKY EXPRESS"
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής απάντηση
Ανταπόκριση: H εταιρία SKY EΧPRESS ύστερα από εσωτερική διερεύνηση ασφάλειας αποδέχθηκε τις συστάσεις ασφαλείας 2018-9 και 2018-10 της ΕΔΑΑΠ με την απάντησή της η οποία περιγράφεται στο έγγραφο: SkyExpress/A/4854/10.08.2018.
H εταιρία επανεξέτασε τα όρια άνεμου, λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στο ”AIP GREECE” και τα εγχειρίδια του κατασκευαστή του αεροσκάφους και δημοσίευσε σχετική οδηγία στις 02.03.2015 [κοινοποιήθηκε στην ΕΔΑΑΠ] , την εφαρμογή των νέων ορίων και dispatch κριτηρίων και εν συνεχεία αναθεωρήθηκε το Εγχειρίδιο Part C [κοινοποιήθηκε στην ΕΔΑΑΠ].
Επίσης, πραγματοποίησε ειδική επαναληπτική εκπαίδευση των χειριστών του εν λόγω
αεροσκάφους, σύμφωνη με τις συστάσεις της Διεύθυνσης Ασφάλειας Πτήσεων της Εταιρίας, πριν την επαναδιάθεσή τους σε καθήκοντα [κοινοποιήθηκε στην ΕΔΑΑΠ].
Επιπροσθέτως η εταιρία αναφέρει ότι πραγματοποίησε ειδικό σεμινάριο στο οποίο παρουσιάστηκε το εν λόγω ατύχημα σε όλο το ιπτάμενο προσωπικό τον Δεκέμβριο του 2015.
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER
 
 
 
YOUR-EUROPE-BANNER-256