Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2018-03
Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - Μερικά επαρκής απάντηση SR_Partially_accepted
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2018-03 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - Μερικά επαρκής απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Έχει παρατηρηθεί σε αρκετές ΥΠΑΜ, αλλά όχι στη συγκεκριμένη, η πραγματοποίηση τροποποιήσεων τους μετά την έκδοση του πιστοποιητικού πτητικής ικανότητας. Σύμφωνα με το υπάρχον κανονιστικό πλαίσιο των ΥΠΑΜ, το πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας δεν έχει καταληκτική ημερομηνία ενώ στην περίπτωση μετατροπών, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για νέο έλεγχο κατασκευής ώστε να ανανεωθεί το πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2018-03: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να εξετάσει την τροποποίηση του κανονισμού των ΥΠΑΜ έτσι ώστε το πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας να έχει συγκεκριμένη περίοδο ισχύος και να θεσπίσει την διαδικασία με την οποία θα ανανεώνεται με τη λήξη της ισχύος του.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2018-03 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - Μερικά επαρκής απάντηση
Ανταπόκριση: H Υ.Π.Α. με την επιστολή της (έγγραφο ΥΠΑ/Δ2/Ε/21866/7719/19.09.2018) αναφέρει ότι σχετικά με τις συστάσεις που περιέχονται στο πόρισμα 02-2018 της ΕΔΑΑΠ αναφορικά με τη διερεύνηση ατυχήματος του μηχανοκίνητου αιωροπτέρου SX-UAO :
1 . Οι συστάσεις γίνονται αποδεκτές από την ΥΠΑ
2. Αναφορικά με τις συστάσεις 2018 - 01 έως και 2018 - 03 οι προτεινόμενες ενέργειες θα συμπεριληφθούν στην επικείμενη τροποποίηση του Κανονισμού Υπερελαφών Πτητικών Αεραθλητικών Μηχανών.
3. Αναφορικά με την σύσταση 2018- 04, η ΥΠΑ διατηρεί και ενημερώνει το αρχείο των Υπερελαφών Πτητικών Αεραθλητικών Μηχανών με όλα τα απαραίτητα έγγραφα που συνοδεύουν μία Υπερελαφριά Πτητική Αεραθλητική Μηχανή σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο και τις διαδικασίες της.
[Η ΕΔΑΑΠ αξιολόγησε ως «Μερικά Επαρκής» την απάντηση για τις συστάσεις 2018-01 -02 και -03 (μέχρι την τροποποίηση του κανονισμού) και ως «Μη Επαρκής» για την σύσταση 2018-04 με το έγγραφό της ΕΔΑΑΠ/3312/02.10.2018]