Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2018-11
Ημερομηνία Έκδοσης: 15/06/2018
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Συνοπτική Έκθεση Ε02/2018

Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής απάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2018-11 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 15/06/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Συνοπτική Έκθεση Ε02/2018

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης διαπιστώθηκε ότι προσωπικό Οργανισμών Πολιτικής Αεροπορίας που δραστηριοποιείται στο α/δ των Μεγάρων δεν είναι ενήμερο για τις Μόνιμες Διαταγές Πτήσεων (ΜΔΠ) του α/δ, τις οποίες εκδίδει η Αεροπορία Στρατού.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2018 – 11: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να διασφαλίσει ότι όλο το προσωπικό των Οργανισμών της Πολιτικής Αεροπορίας που δραστηριοποιείται στο αεροδρόμιο Μεγάρων έχει ενημερωθεί και γνωρίζει τις εν ισχύ Μόνιμες Διαταγές Πτήσεων του εν λόγω αεροδρομίου.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2018-11 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 15/06/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Συνοπτική Έκθεση Ε02/2018

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής απάντηση
Ανταπόκριση: H Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), με την επιστολή της υπ’αριθ. Δ3/Β/18581/5598 απευθύνεται στην ΜΕΑΓΑΠ με κοινοποίηση προς ΕΛΑΟ, ΓΕΣ/ΔΑΣ/3ο Γραφείο και την ΕΔΑΑΠ:
[Υ.Π.Α] : “Αποδεχόμενοι την ανωτέρω σύσταση ασφαλείας [2018-11] και σύμφωνα με το άρθρ. 18 του Ε.Κ. 996/2010, παρακαλούμε, από λήψεως του παρόντος, να φροντίσετε, σύμφωνα με τις ΜΔΠ [Μόνιμες Διαταγές Πτήσης], ώστε :
α) οι Οργανισμοί της Πολιτικής Αεροπορίας (συμπεριλαμβανομένων υμών [Υ.Π.Α] ), που δραστηριοποιούνται στο α/δ Μεγάρων [Μέγαρα – LGMG], καθώς και το ιπτάμενο προσωπικό, το προσωπικό συντήρησης καθώς και το προσωπικό που με οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκεται στις πτήσεις, κατά την αρχική τοποθέτησή του/έναρξη της εργασίας του στο α/δ [Μέγαρα – LGMG], λαμβάνουν υποχρεωτικά ενυπόγραφα, σε ειδικό βιβλίο, γνώση των ΜΔΠ [Μόνιμων Διαταγών Πτήσεων] του α/δ [Μέγαρα – LGMG] και
β) πραγματοποιείται συνεχώς περιοδική υπενθύμιση των διαδικασιών που ρυθμίζονται απο τις ΜΔΠ , των τροποποιήσεων ή/και αναθεωρήσεων αυτών.".
(Σημείωση: Τα κείμενα σε αγκύλες αποτελούν προσθήκες διευκρίνησης ή αλλαγές προστασίας προσωπικών δεδομένων της ΕΔΑΑΠ )
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER