Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2018-12
Ημερομηνία Έκδοσης: 07/09/2018
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 07/2018
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2018-12 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/09/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 07/2018
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης προέκυψε ότι στον νεοσύστατο Οργανισμό Εκπαίδευσης δεν είχε πραγματοποιηθεί από την αδειοδότηση του μέχρι την ημέρα του ατυχήματος έλεγχος συμμόρφωσης. Από το πρόγραμμα ελέγχων που κοινοποιήθηκε από την ΥΠΑ, διαπιστώθηκε ότι υπήρχε περιορισμένος αριθμός πιστοποιημένων επιθεωρητών σε σχέση με τον αριθμό των υπό έλεγχο Οργανισμών Εκπαίδευσης καθώς επίσης είχε προγραμματιστεί μόνο ένας έλεγχος συμμόρφωσης για το έτος 2016.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2018-12: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να εξετάσει την αναθεώρηση των διαδικασιών της ώστε σε νεοσύστατους Οργανισμούς Εκπαίδευσης να προγραμματίζονται περισσότεροι και συχνότεροι έλεγχοι συμμόρφωσης.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2018-12 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/09/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 07/2018
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: H Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), με την επιστολή της υπ’αριθ. Δ2/E/30915/06.08.2019 κάνει αποδεκτή τη σύσταση ασφάλειας 2018-12 απαντώντας ότι:

[ΥΠΑ]: Tο Τμήμα Πτυχίων και Αδειών (ΥΠΑ/Δ2/Β) μετά την αρχική επιθεώρηση αδειοδότησης νεοσύστατου οργανισμού εκπαίδευσης, θα διενεργεί και δεύτερη επιθεώρηση εντός του πρώτου έτους λειτουργίας του οργανισμού, η οποία θα χαρακτηρίζεται ως διεξοδική και πλήρης (comprehensive). Αναλόγως των αποτελεσμάτων της δεύτερης επιθεώρησης, ο οργανισμός θα εντάσσεται στο σύστημα του risk based oversight και οι μελλοντικές επιθεωρήσεις θα προγραμματίζονται σύμφωνα με τα συμπεράσματα του ανωτέρω συστήματος. Στο συνημμένο (α) της ανωτέρω επιστολής απάντησης επισυνάπτεται η σχετική αναθεώρηση του Εγχειριδίου Διαδικασιών Αδειοδότησης (LPM revision), παρ.12.5 'Continued Oversight' σελ. 12.17, Issue 2, Revision 13, July 2019.

[Η ΕΔΑΑΠ χαρακτήρισε την ανταπόκριση αυτή ως «Επαρκής Απάντηση» και άλλαξε την κατάσταση της σύστασης 2018-12 σε «Κλειστή» με την επιστολή υπ’αριθμ. ΕΔΑΑΠ/3365/17.09.2019].
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER