Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2018-12
Ημερομηνία Έκδοσης: 07/09/2018
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 07/2018
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2018-12 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/09/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 07/2018
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης προέκυψε ότι στον νεοσύστατο Οργανισμό Εκπαίδευσης δεν είχε πραγματοποιηθεί από την αδειοδότηση του μέχρι την ημέρα του ατυχήματος έλεγχος συμμόρφωσης. Από το πρόγραμμα ελέγχων που κοινοποιήθηκε από την ΥΠΑ, διαπιστώθηκε ότι υπήρχε περιορισμένος αριθμός πιστοποιημένων επιθεωρητών σε σχέση με τον αριθμό των υπό έλεγχο Οργανισμών Εκπαίδευσης καθώς επίσης είχε προγραμματιστεί μόνο ένας έλεγχος συμμόρφωσης για το έτος 2016.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2018-12: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να εξετάσει την αναθεώρηση των διαδικασιών της ώστε σε νεοσύστατους Οργανισμούς Εκπαίδευσης να προγραμματίζονται περισσότεροι και συχνότεροι έλεγχοι συμμόρφωσης.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2018-12 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/09/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 07/2018
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση: