Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2018-13
Ημερομηνία Έκδοσης: 07/09/2018
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 07/2018
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2018-13 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/09/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 07/2018
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο εγχειρίδιο διαδικασιών του αρμόδιου τμήματος για την αδειοδότηση των Οργανισμών Εκπαίδευσης της ΥΠΑ περιγράφεται η διαδικασία αδειοδότησης και επίβλεψης ενός οργανισμού εκπαίδευσης. Σύμφωνα με αυτό η διαδικασία αδειοδότησης υφίσταται εσωτερικό έλεγχο και στη συνέχεια δίδεται η τελική έγκριση ή ζητείται η εκτέλεση επιπλέον ενεργειών. επίσης, περιγράφεται και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί κατά τη αντικατάσταση Διευθυντών στους Οργανισμούς Εκπαίδευσης. Κατά τη διερεύνηση προέκυψε ότι στη διαδικασία αδειοδότησης και αντικατάστασης των Διευθυντών του Οργανισμού Εκπαίδευσης, προέκυψαν παραλείψεις οι οποίες δεν εντοπίσθηκαν κατά τη διαδικασία εσωτερικού ελέγχου.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2018-13: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να επανεξετάσει τις διαδικασίες αδειοδότησης και επίβλεψης των Οργανισμών Εκπαίδευσης ώστε να εντοπίζονται τυχόν παραλείψεις κατά την διάρκεια του εσωτερικού ελέγχου.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2018-13 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/09/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 07/2018
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: H Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), με την επιστολή της υπ’αριθ. Δ2/E/30915/06.08.2019 κάνει αποδεκτή τη σύσταση ασφάλειας 2018-13 απαντώντας ότι:

[ΥΠΑ]: Στο Τμήμα Πτυχίων και Αδειών (ΥΠΑ/Δ2/Β) η διαδικασία αδειοδότησης των Οργανισμών Εκπαίδευσης υφίσταται εσωτερικό έλεγχο και στη συνέχεια δίδεται η τελική έγκριση ή ζητείται η εκτέλεση επιπλέον ενεργειών. Οι υπόλογοι Επιθεωρητές προτείνουν την έκδοση ή όχι του πιστοποιητικού έγκρισης λειτουργίας του υπό αδειοδότηση οργανισμού. Με αναθεώρηση στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών Αδειοδότησης, η πρόταση αυτή θα υποβάλλεται ενώπιον της Μόνιμης Ερευνητικής Επιτροπής του Τμήματος η οποία, αφού εξετάσει το υποβληθέν υλικό, θα αποφαίνεται συλλογικά , ομόφωνα και αιτιολογημένα επί της πρότασης των Υπόλογων Επιθεωρητών . Αναφορικά με τη διαδικασία αποδοχής Υπόλογων Διευθυντών στους Οργανισμούς Εκπαίδευσης (αρχική ή αντικατάσταση), προβλέπεται στο εγχειρίδιο διαδικασιών η υποβολή αίτησης και κατόπιν της ικανοποίησης των τυπικών προσόντων , η κλήση σε συνέντευξη η οποία θα περιλαμβάνει προφορικό και γραπτό έλεγχο γνώσεων επί του συναφούς γνωστικού αντικειμένου του υποψήφιου Υπόλογου Διευθυντή. Στο συνημμένο (β) της ανωτέρω επιστολής επισυνάπτονται οι σχετικές αναθεωρήσεις του Εγχειριδίου Διαδικασιών Αδειοδότησης (LPM revision):

1. Παρ. 12.4.9 'Final ΑΤΟ Approval', σελ. 12.1 5, Issue 2, Revision 13, July 2019, και

2. Παρ. 12.8 'Management and Nominated personnel' σελ. 12.25, Issue 2, Revision 12, March 2019

[Η ΕΔΑΑΠ χαρακτήρισε την ανταπόκριση αυτή ως «Επαρκής Απάντηση» και άλλαξε την κατάσταση της σύστασης 2018-13 σε «Κλειστή» με την επιστολή υπ’αριθμ. ΕΔΑΑΠ/3365/17.09.2019].
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER