Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2018-13
Ημερομηνία Έκδοσης: 07/09/2018
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 07/2018
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2018-13 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/09/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 07/2018
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο εγχειρίδιο διαδικασιών του αρμόδιου τμήματος για την αδειοδότηση των Οργανισμών Εκπαίδευσης της ΥΠΑ περιγράφεται η διαδικασία αδειοδότησης και επίβλεψης ενός οργανισμού εκπαίδευσης. Σύμφωνα με αυτό η διαδικασία αδειοδότησης υφίσταται εσωτερικό έλεγχο και στη συνέχεια δίδεται η τελική έγκριση ή ζητείται η εκτέλεση επιπλέον ενεργειών. επίσης, περιγράφεται και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί κατά τη αντικατάσταση Διευθυντών στους Οργανισμούς Εκπαίδευσης. Κατά τη διερεύνηση προέκυψε ότι στη διαδικασία αδειοδότησης και αντικατάστασης των Διευθυντών του Οργανισμού Εκπαίδευσης, προέκυψαν παραλείψεις οι οποίες δεν εντοπίσθηκαν κατά τη διαδικασία εσωτερικού ελέγχου.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2018-13: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να επανεξετάσει τις διαδικασίες αδειοδότησης και επίβλεψης των Οργανισμών Εκπαίδευσης ώστε να εντοπίζονται τυχόν παραλείψεις κατά την διάρκεια του εσωτερικού ελέγχου.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2018-13 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/09/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 07/2018
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση: