Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2021-01
Ημερομηνία Έκδοσης: 26/11/2020
Αποδέκτης: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2021
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2021-01 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 26/11/2020
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2021
Αποδέκτης: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Στον υπ’ αριθ. Δ3/Γ/12041/2861 κανονισμό της ΥΠΑ με τίτλο “Κανονισμός Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών με Καύσιμα σε Αεροδρόμια”, στο άρθρο 19 περιγράφεται μεταξύ άλλων η διαδικασία ανεφοδιασμού καυσίμου και η δυνατότητα προμήθειας καυσίμου για τα ελαφρά και υπερελαφρά α/φη, ενώ ισχύει και η από τον Ιανουάριο του 2003 απόφαση του Διοικητή της ΥΠΑ, με την οποία εγκρίνεται η χρήση καυσίμου προδιαγραφών ASTM D4814 ή E 228.

Από την διερεύνηση προέκυψε ότι, στην Ελληνική Επικράτεια η αμόλυβδη βενζίνη αυτοκινήτου που διατίθεται, έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ 293/12.02.2016 και στο πρότυπο ΕΝ 228:2014. Μεταξύ των άλλων χαρακτηριστικών, η τάση ατμών και το πιθανό νόμιμο ποσοστό αιθανόλης και μεθανόλης, η μέγιστη τιμή των οποίων αναφέρεται στο ανωτέρω ΦΕΚ και στο πρότυπο ΕΝ:228, μπορεί να έχουν άμεση επίδραση στη λειτουργία των κινητήρων α/φων και αποτελούν λανθάνουσα αιτία πρόκλησης ατυχήματος. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο, το καύσιμο να ελέγχεται εάν πληροί τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στα ανωτέρω κείμενα και κυριότερα εάν τηρεί τον περιορισμό της μηδενικής ποσότητας αλκοόλης.

Επίσης, στις δυο δεξαμενές καυσίμου παρατηρήθηκε η ύπαρξη ποσότητας ξένων σωμάτων των οποίων η παρουσία δεν είναι συμβατή με δεξαμενή καυσίμου α/φους. Δεδομένου ότι οι δεξαμενές καυσίμου βρέθηκαν κλειστές και ακέραιες μετά από την πτώση του α/φους, προκύπτει ότι πιθανά πραγματοποιήθηκε ανεφοδιασμός καυσίμου όπου το εισερχόμενο καύσιμο δεν είχε προηγουμένως φιλτραριστεί.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2021-01: Προτείνεται στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να επανεξετάσει και πιθανά να αναθεωρήσει τον τρόπο εφαρμογής της διαδικασίας ελέγχου, ώστε η προμήθεια και μεταφορά της αμόλυβδης βενζίνης αλλά και ανεφοδιασμός των α/φων με αμόλυβδη βενζίνη να είναι σε συμφωνία με τις ισχύουσες διατάξεις.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2021-01 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 26/11/2020
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2021
Αποδέκτης: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER
 
 
 
YOUR-EUROPE-BANNER-256