Συστάσεις 2015

Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2015-09
Ημερομηνία Έκδοσης: 24/12/2015
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 06/2015
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - Μερικά Επαρκής απάντηση SR_Partially_accepted
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2015-09 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 24/12/2015
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 06/2015
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - Μερικά Επαρκής απάντηση
Κείμενο Σύστασης: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας σε συνεργασία με την Επιτροπή Αλεξιπτώτου Πλαγιάς της Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας να εξετάσει την δυνατότητα ενημερωτικών συναντήσεων με τα κατά τόπους σωματεία ΙΑΣ, για το νέο κανονιστικό πλαίσιο και ειδικότερα για τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των υπεύθυνων αδειών και ασφάλειας.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2015-09 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 24/12/2015
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 06/2015
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - Μερικά Επαρκής απάντηση
Ανταπόκριση: Η ΥΠΑ απαντά με έγγραφό της [ΥΠΑ/Δ2/Ε/27860/8129/03.10.2018] απαντά ότι είναι στη διαδικασία τροποποίησης του κανονιστικού πλαισίου για αλεξίπτωτα πλαγιάς και Αιωροπτερισμό [Η ΕΔΑΑΠ με το έγγραφό της ΕΔΑΑΠ/4119/26.11.2018 αξιολογεί την απάντηση ως "Μερικά Επαρκής" μέχρι την έκδοση του εν λόγω κανονισμού]
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2015-08
Ημερομηνία Έκδοσης: 24/12/2015
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 06/2015
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - Μερικά Επαρκής απάντηση SR_Partially_accepted
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2015-08 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 24/12/2015
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 06/2015
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - Μερικά Επαρκής απάντηση
Κείμενο Σύστασης: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να εξετάσει την ενσωμάτωση στο κανονιστικό πλαίσιο των αιωροπτέρων και αλεξιπτώτων πλαγιάς, διατάξεων που να αναφέρονται στην νομοθετική θεσμοθέτηση των υπεύθυνων αδειών και ασφάλειας και των αντιστοίχων αρμοδιοτήτων τους, σε επίπεδο αεραθλητικού σωματείου αλλά και στους χώρους δραστηριότητα των ΙΑΣ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ‘Κανονισμό Αλεξίπτωτου Πλαγιάς’ που έχει εκπονηθεί από την Επιτροπή Αλεξιπτώτου Πλαγιάς της Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2015-08 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 24/12/2015
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 06/2015
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - Μερικά Επαρκής απάντηση
Ανταπόκριση: Η ΥΠΑ απαντά με έγγραφό της [ΥΠΑ/Δ2/Ε/27860/8129/03.10.2018] απαντά ότι είναι στη διαδικασία τροποποίησης του κανονιστικού πλαισίου για αλεξίπτωτα πλαγιάς και Αιωροπτερισμό [Η ΕΔΑΑΠ με το έγγραφό της ΕΔΑΑΠ/4119/26.11.2018 αξιολογεί την απάντηση ως "Μερικά Επαρκής" μέχρι την έκδοση του εν λόγω κανονισμού]
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2015-07
Ημερομηνία Έκδοσης: 24/12/2015
Αποδέκτης: ΕΛΑΟ
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 05/2015

Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2015-07 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 24/12/2015
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 05/2015

Αποδέκτης: ΕΛΑΟ
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: Η Επιτροπή Αλεξιπτώτου Πλαγιάς της Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας να ενημερώσει τους αεραθλητές χειριστές αλεξιπτώτου πλαγιάς για τα ακόλουθα :
• το αυξημένο επίπεδο προσοχής και χειρισμών που απαιτούν οι πτήσεις με έντονη θερμική δραστηριότατα,
• τις διαδικασίες που απαιτείται να γίνονται όταν σημειώνονται εμπλοκές στα σχοινάκια του αλεξιπτώτου, και
• την σπουδαιότητα του ενδελεχούς προ-πτήσης ελέγχου της πτητικής συσκευής σύμφωνα με το εγχειρίδιο του κατασκευαστή της.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2015-07 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 24/12/2015
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 05/2015

Αποδέκτης: ΕΛΑΟ
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2015-06
Ημερομηνία Έκδοσης: 30/07/2015
Αποδέκτης: Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (ΕΛΑΟ)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 03/2015
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2015-06 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 30/07/2015
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 03/2015
Αποδέκτης: Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (ΕΛΑΟ)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: Η Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία να εξετάσει τρόπους ενημέρωσης των αλλοδαπών αεραθλητών ΙΑΣ για τους χώρους απογείωσης/προσγείωσης που ικανοποιούν τις κανονιστικές απαιτήσεις των ΙΑΣ. Ειδικότερα τα χαρακτηριστικά αυτών των χώρων απογείωσης/προσγείωσης όπως διαστάσεις, εδαφική μορφολογία, προσανατολισμός, μετεωρολογική καταλληλόλητα και βαθμό δυσκολίας (επανέκδοση της σύστασης 2014-10)
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2015-06 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 30/07/2015
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 03/2015
Αποδέκτης: Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (ΕΛΑΟ)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2015-05
Ημερομηνία Έκδοσης: 30/07/2015
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 03/2015
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - Μερικά Επαρκής απάντηση SR_Partially_accepted
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2015-05 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 30/07/2015
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 03/2015
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - Μερικά Επαρκής απάντηση
Κείμενο Σύστασης: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορία να επανεξετάσει και να προβεί στις αναγκαίες αναθεωρήσεις του εν ισχύ Κανονισμού Αιωροπτέρων και Αλεξιπτώτων Πλαγιάς (επανέκδοση της σύστασης 2014-09)
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2015-05 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 30/07/2015
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 03/2015
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - Μερικά Επαρκής απάντηση
Ανταπόκριση: Η ΥΠΑ απαντά με έγγραφό της [ΥΠΑ/Δ2/Ε/27860/8129/03.10.2018] απαντά ότι είναι στη διαδικασία τροποποίησης του κανονιστικού πλαισίου για αλεξίπτωτα πλαγιάς και Αιωροπτερισμό [Η ΕΔΑΑΠ με το έγγραφό της ΕΔΑΑΠ/4119/26.11.2018 αξιολογεί την απάντηση ως "Μερικά Επαρκής" μέχρι την έκδοση του εν λόγω κανονισμού]
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2015-04
Ημερομηνία Έκδοσης: 11/05/2015
Αποδέκτης: Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (ΕΛΑΟ)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 02/2015
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2015-04 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 11/05/2015
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 02/2015
Αποδέκτης: Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (ΕΛΑΟ)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: Η Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία, οι Επιτροπές Αιωροπτέρου και Αλεξιπτωτισμού Πλαγιάς, και τα κατά τόπους Αεραθλητικά Σωματεία :
α. να εκπονήσουν πρόγραμμα ενημέρωσης των αεραθλητών για τις απαιτήσεις του προαναφερόμενου κανονισμού και για τους κινδύνους που εμπεριέχει η δραστηριότητά τους στους ιδίους αλλά και σε όλη την αεροπορική κοινότητα,
β. να φροντίσουν για την έκδοση σχετικής άδειας για τους χώρους απογείωσης ή/και δραστηριότητες που βρίσκονται εντός της ακτίνας των 10 nm από τα σημεία αναφοράς αεροδρομίων.
γ. να εξετάσουν τρόπους ενημέρωσης των αεραθλητών Ιπτάμενων Αεραθλητικών Συσκευών τόσο κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης όσο και μετά την ολοκλήρωσή της για τον προληπτικό έλεγχο πριν την πτήση της σωστής χρήσης του εξοπλισμού κάνοντας χρήση ‘checklist’. Επίσης να γίνεται ειδική αναφορά στην περίπτωση χρήσης νέου εξοπλισμού και στην εξοικείωση με αυτόν.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2015-04 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 11/05/2015
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 02/2015
Αποδέκτης: Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (ΕΛΑΟ)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2015-03
Ημερομηνία Έκδοσης: 26/03/2015
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2015
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2015-03 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 26/03/2015
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2015
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας στους ειδικούς όρους της άδειας τεχνικής εκμετάλλευσης αεροσκαφών εναερίων εφαρμογών που εκδίδει, όπου λόγω του έργου χρησιμοποιούνται προσωρινά πεδία προσγείωσης ελικοπτέρων, να συμπεριλάβει την υποχρέωση του εκμεταλλευόμενου για τοποθέτηση σήμανσης εντοπισμού των καλωδίων που βρίσκονται στην γειτνίαση τους.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2015-03 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 26/03/2015
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2015
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: Η ΥΠΑ απάντησε με έγγραφό της [ΥΠΑ/Δ2/Ε/25775/7969/18.10.2018] ότι : Όσον αφορά τη σύσταση 2015-02 από τις 21/4/2017 εφαρμόζεται ο κανονισμός (Ε.Ε.) 379/2014 ο οποίος καλύπτει τα θέματα του τομέα εναερίων εργασιών και αναφέρει ειδικές απαιτήσεις για τον χειριστή, το επιβαίνων προσωπικό και το χρησιμοποιούμενο μέσο. Επίσης η ΥΠΑ έκανε επισήμανε προς τις εταιρίες εναέριων εργασιών ότι υποχρεούνται να ενημερώνουν την αρμόδια τοπική ΔΕΗ για να προβεί στη σήμανση καλωδίων πριν χρησιμοποιήσουν προσωρινό πεδίο προσγείωσης. Η ΕΔΑΑΠ αξιολόγησε την απάντηση ως: ΕΠΑΡΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ – ΚΛΕΙΣΤΗ με το έγγραφο ΕΔΑΑΠ//3910/12.11.2018]
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2015-02
Ημερομηνία Έκδοσης: 26/03/2015
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2015
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2015-02 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 26/03/2015
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2015
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να εξετάσει την έκδοση κανονιστικού πλαισίου το οποίο να καλύπτει τον τομέα των εναέριων εργασιών και ανάλογα με την ειδικότερη εργασία (π.χ. γεωργική εφαρμογή, αεροφωτογράφιση, μεταφορά εξωτερικού φορτίου, πλύση μονωτήρων μεταφοράς φορτίων ηλεκτρικής ενέργειας, κλπ) να αναφέρει ειδικές απαιτήσεις για τον χειριστή, το λοιπό επιβαίνον προσωπικό και το χρησιμοποιούμενο μέσο.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2015-02 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 26/03/2015
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2015
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: Η ΥΠΑ απάντησε με έγγραφό της [ΥΠΑ/Δ2/Ε/25775/7969/18.10.2018] ότι : Όσον αφορά τη σύσταση 2015-02 από τις 21/4/2017 εφαρμόζεται ο κανονισμός (Ε.Ε.) 379/2014 ο οποίος καλύπτει τα θέματα του τομέα εναερίων εργασιών και αναφέρει ειδικές απαιτήσεις για τον χειριστή, το επιβαίνων προσωπικό και το χρησιμοποιούμενο μέσο. Η ΕΔΑΑΠ αξιολόγησε την απάντηση ως: ΕΠΑΡΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ – ΚΛΕΙΣΤΗ με το έγγραφο ΕΔΑΑΠ//3910/12.11.2018]
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2015-01
Ημερομηνία Έκδοσης: 26/03/2015
Αποδέκτης: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2015
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2015-01 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 26/03/2015
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2015
Αποδέκτης: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: Η ΔΕΗ να εξετάσει την δυνατότητα έκδοσης σχετικού εγχειριδίου, κατά τα πρότυπα IEEE Std 957, που θα εμπεριέχει διαδικασίες και οδηγίες για την ασφαλή εκτέλεση καθαρισμού των μονωτήρων με την χρήση ελικοπτέρων, των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις και των μέτρων ασφάλειας και προστασίας αυτών.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2015-01 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 26/03/2015
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2015
Αποδέκτης: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER