Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2015-02
Ημερομηνία Έκδοσης: 26/03/2015
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2015
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2015-02 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 26/03/2015
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2015
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να εξετάσει την έκδοση κανονιστικού πλαισίου το οποίο να καλύπτει τον τομέα των εναέριων εργασιών και ανάλογα με την ειδικότερη εργασία (π.χ. γεωργική εφαρμογή, αεροφωτογράφιση, μεταφορά εξωτερικού φορτίου, πλύση μονωτήρων μεταφοράς φορτίων ηλεκτρικής ενέργειας, κλπ) να αναφέρει ειδικές απαιτήσεις για τον χειριστή, το λοιπό επιβαίνον προσωπικό και το χρησιμοποιούμενο μέσο.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2015-02 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 26/03/2015
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2015
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: Η ΥΠΑ απάντησε με έγγραφό της [ΥΠΑ/Δ2/Ε/25775/7969/18.10.2018] ότι : Όσον αφορά τη σύσταση 2015-02 από τις 21/4/2017 εφαρμόζεται ο κανονισμός (Ε.Ε.) 379/2014 ο οποίος καλύπτει τα θέματα του τομέα εναερίων εργασιών και αναφέρει ειδικές απαιτήσεις για τον χειριστή, το επιβαίνων προσωπικό και το χρησιμοποιούμενο μέσο. Η ΕΔΑΑΠ αξιολόγησε την απάντηση ως: ΕΠΑΡΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ – ΚΛΕΙΣΤΗ με το έγγραφο ΕΔΑΑΠ//3910/12.11.2018]