Δήλωση αεροπορικού ατυχήματος ή συμβάντος:

Η κατάθεση δήλωσης με πληροφορίες και στοιχεία ενός αεροπορικού ατυχήματος ή συμβάντος στην ΕΔΑΑΠ είναι υποχρεωτική, με βάση τον νόμο 2912/2001

«Η δήλωση γίνεται από τον υπεύθυνο κυβερνήτη ή, αν αυτός κωλύεται, από οποιοδήποτε μέλος του πληρώματος του αεροσκάφους ή, εφόσον κανείς από αυτούς δεν είναι σε θέση, από τον κύριο φορέα της εκμετάλλευσης του αεροσκάφους.  Η δήλωση μπορεί γενικά να γίνει και από οποιονδήποτε αντιληφθεί ή λάβει γνώση ατυχήματος, σοβαρού συμβάντος ή συμβάντος που έγινε εντός της περιοχής πληροφοριών πτήσεων (F.I.R.) Αθηνών.  Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι αρμόδιες για τον έλεγχο, εποπτεία και διευκόλυνση των πτήσεων Αρχές εφόσον λάβουν γνώση ατυχήματος ή σοβαρού συμβάντος που συνέβη κατά τη λειτουργία ενός αεροσκάφους.» (Ν. 2912, Άρθρο 16).

Η δήλωση συνήθως γίνεται απ’ευθείας στην ΕΔΑΑΠ, αλλά μπορεί επίσης να κατατεθεί στην πλησιέστερη Αεροπορική, Αερολιμενική, Αστυνομική ή άλλη τοπική Αρχή.

Η προτιμητέα μέθοδος δήλωσης ατυχήματος ή συμβάντος είναι η συμπλήρωση της ειδικής φόρμας.  Η κατάθεση της αναφοράς μπορεί να γίνει μέσω:

/
 Fax
/ / ή και αυτοπροσώπως στα γραφεία της Επιτροπής.

Ενέργειες ΕΔΑΑΠ μετά την λήψη δήλωσης αεροπορικού ατυχήματος ή συμβάντος:

Με την άμεση ειδοποίηση της ΕΔΑΑΠ περί συμβάντος ή ατυχήματος, ο Πρόεδρός της ορίζει Ομάδα Διερεύνησης από τους μόνιμους διερευνητές της Μονάδας και, αν η πολυπλοκότητα του ατυχήματος ή του συμβάντος το επιβάλλει, και συμβούλους με πείρα σε εξειδικευμένους τομείς της πολιτικής αεροπορίας.

Η Ομάδα μεταβαίνει στον τόπο του γεγονότος το ταχύτερο δυνατό.  Οι διερευνητές ενεργούν σύμφωνα με τον ν. 2912/01 και έχουν ελεύθερη πρόσβαση στα στοιχεία  (συντρίμματα, απομαγνητοφωνήσεις, εκπαιδευτικούς και ιατρικούς φακέλους εμπλεκομένων, εγχειρίδια, κλπ) που αφορούν στο υπό διερεύνηση γεγονός, καθώς και δικαίωμα λήψης καταθέσεων από οποιονδήποτε έχει σχέση ή γνωρίζει πληροφορίες σχετικά με το γεγονός.  Οι εργαστηριακές εξετάσεις μηχανών, οργάνων, συγκροτημάτων και εξαρτημάτων των α/φων διεξάγονται σε εξειδικευμένα και κατάλληλα εξοπλισμένα κέντρα του εσωτερικού ή εξωτερικού.

Η Ομάδα συλλέγει και εξετάζει όλα τα σχετικά με το ατύχημα ή συμβάν στοιχεία προκειμένου να διαμορφώσει άποψη για τους αιτιογόνους παράγοντες που ενεπλάκησαν στο υπό διερεύνηση γεγονός.  Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής οδηγεί στην διατύπωση Συστάσεων Ασφαλείας Πτήσεων

Με την ολοκλήρωση των διεργασιών διερεύνησης, η Ομάδα συντάσσει Σχέδιο Πορίσματος το οποίο υποβάλλει στην Επιτροπή.

Η Επιτροπή εξετάζει το Σχέδιο Πορίσματος και εκδίδει το Τελικό Πόρισμα το οποίο διαβιβάζεται στον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών, σε όλους τους φορείς και τις υπηρεσίες που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στο ατύχημα/συμβάν, στον ICAO, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και εφόσον από το διερευνηθέν συμβάν ή ατύχημα έχει προέλθει θάνατος ή βαριά σωματική βλάβη, στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.  Όλα τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη διερεύνηση παραμένουν στην κατοχή της  ΕΔΑΑΠ.

 

Συστάσεις Ασφάλειας:

 
Η έκδοση Συστάσεων Ασφαλείας Πτήσεων που απορρέουν από την διερεύνηση ενός ατυχήματος ή συμβάντος αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο του έργου της Επιτροπής.  Το περιεχόμενο μιας Σύστασης Ασφάλειας συνδέεται με τα αίτια του συγκεκριμένου ατυχήματος ή του συμβάντος και δεν συνιστά, σε καμιά περίπτωση, τεκμήριο υπαιτιότητας ή ευθύνης.
Οι περισσότερες Συστάσεις εκδίδονται με την ολοκλήρωση του έργου της διερεύνησης και περιέχονται στο Πόρισμα.  Κατ' εξαίρεση, Συστάσεις Ασφάλειας μπορούν να εκδοθούν και πριν ολοκληρωθεί η διερεύνηση, εφόσον, κατά την κρίση της Επιτροπής, υφίσταται άμεσος κίνδυνος μελλοντικών ατυχημάτων ή συμβάντων από ίδια ή παρόμοια αίτια.
Οι Συστάσεις Ασφάλειας απευθύνονται στους  φορείς που θεωρείται ότι πρέπει να λάβουν τα προσήκοντα για την περίπτωση διορθωτικά μέτρα.

Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER
 
 
 
YOUR-EUROPE-BANNER-256