Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2016-03
Ημερομηνία Έκδοσης: 27/07/2016
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση Ε03/2016
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής απάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2016-03 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 27/07/2016
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση Ε03/2016
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής απάντηση
Κείμενο Σύστασης: Έχει παρατηρηθεί ότι σε πολλά αεροδρόμια της Ελληνικής επικράτειας τα οποία δέχονται διεθνείς πτήσεις δεν διαθέτουν διαγράμμιση στον χώρο στάθμευσης α/φων. Επίσης τα αεροδρόμια αυτά δεν έχουν αδειοδοτηθεί με βάση το κανονιστικό πλαίσιο για την χορήγηση άδειας λειτουργίας και εκμετάλλευσης τους.
Σύσταση 2016 – 03: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να φροντίσει για την άμεση διαγράμμιση των χώρων σταθμεύσεις α/φων των Διεθνών Αερολιμένων που δεν διαθέτουν σχετική διαγράμμιση.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2016-03 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 27/07/2016
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση Ε03/2016
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής απάντηση
Ανταπόκριση: Η ΥΠΑ αναφέρει σε έγγραφό της στις 28/9/2018 [ΥΠΑ/Δ3/Α/23103/6675/28.09.2018]:
«Συστάσεις ασφαλείας 2016-03 περί διαγράμμισης δαπέδων στάθμευσης Διεθνών Αερολιμένων και 2016-04 περί Πιστοποίησης αερολιμένων που δέχονται διεθνείς πτήσεις: Οι εν λόγω συστάσεις ασφαλείας, εκδοθείσες κατόπιν σύγκρουσης αεροσκαφών στο δάπεδο στάθμευσης του Αερολιμένα Μυκόνου κατά τον ελιγμό αεροσκάφους, σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο της Σύμβασης Παραχώρησης και βάσει των Κανονισμών (ΕΚ) 216/2018 (ΕΕ) και 139/2014, εκδόθηκαν πιστοποιητικά αεροδρομίων των 14 παραχωρημένων Αεροδρομίων στη Fraport Greece, τον Δεκέμβριο 2017, του αερολιμένα Μυκόνου περιλαμβανομένου. Οι εν λόγω συστάσεις ασφαλείας έχουν πλήρως υλοποιηθεί σε ότι αφορά στα παραχωρηθέντα στην Fraport Greece αεροδρόμια, ενώ ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία πιστοποίησης και των λοιπών αερολιμένων που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) 216/2018 (ΕΕ) και139/2014.» [Η απάντηση αξιολογήθηκε ως «επαρκής» από την ΕΔΑΑΠ και η σύσταση χαρακτηρίζεται «κλειστή» με το έγγραφο ΕΔΑΑΠ/3716/26.10.2018]
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER