Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2019-01
Ημερομηνία Έκδοσης: 06/06/2019
Αποδέκτης: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2019
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Μη επαρκής απάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2019-01 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 06/06/2019
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2019
Αποδέκτης: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Μη επαρκής απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Από τη διερεύνηση διαπιστώθηκε ότι το βάρος του α/φους κατά την απογείωσή του ήταν μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος απογείωσης των 472.5 kg. Το ωφέλιμο βάρος του α/φους ήταν 149 kg, το οποίο μπορεί εύκολα να το υπερβεί ο χρήστης του α/φους. Ο κατασκευαστής του α/φους, δεδομένου ότι δεν τηρείται πάντα από τους χρήστες των α/φων το όριο του μέγιστου βάρους απογείωσης των 472.5 kg, προχώρησε στην αναθεώρηση της τιμής της ταχύτητας του α/φους κατά στο βασικό σκέλος της προσέγγισης. Κατά τη σχεδίαση των α/φων της κατηγορίας αυτής, για τον υπολογισμό μεγεθών που αφορούν τη δομή αλλά και τις επιδόσεις του α/φους, όπως μεταξύ άλλων οι τιμές των ταχυτήτων της απώλειας στήριξης και της απογείωσης, υπολογίζονται βάσει του μέγιστου βάρους απογείωσης των 450 kg ή των 472.5 kg (όταν υπάρχει στο α/φος βαλλιστικό αλεξίπτωτο) και αναγράφονται στο εγχειρίδιο του α/φους. Όταν το α/φος βρίσκεται σε πτήση με βάρος το οποίο ξεπερνά το μέγιστο βάρος απογείωσης, τότε οι ανωτέρω ταχύτητες δεν ισχύουν όπως αναφέρονται στο εγχειρίδιο του α/φους αλλά διαφοροποιούνται και έχουν μεγαλύτερες τιμές. Το γεγονός αυτό μπορεί εύκολα να οδηγήσει το α/φος σε κατάσταση απώλειας στήριξης στη κρίσιμη φάση τόσο της απογείωσης αλλά και της προσγείωσης με αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου στη πτήση.
-
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2019-01: Προτείνεται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) να επανεξετάσει και να αναθεωρήσει το μέγιστο βάρος απογείωσης (MTOM) για τα α/φη της κατηγορίας αυτής.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2019-01 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 06/06/2019
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2019
Αποδέκτης: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Μη επαρκής απάντηση
Ανταπόκριση: Η απάντηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) στη σύσταση ασφάλειας της ΕΔΑΑΠ 2019-01 παραλήφθηκε με επιστολή στις 8/10/2019.

[EASA]: «Κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας, που οδήγησε στην υιοθέτηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139 σχετικά με κοινούς κανόνες στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας, τα όρια βάρους για τα υπερελαφρά αεροσκάφη ήταν υπό αναθεώρηση με τη συμμετοχή των κρατών μελών και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ καθώς και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA). Ως αποτέλεσμα αυτής της επανεξέτασης, τα όρια μάζας αυτής της κατηγορίας αεροσκαφών, που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κοινών κανόνων αεροπορίας της ΕΕ, δηλαδή εκείνα που καθορίζονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139, παρέμειναν ουσιαστικά τα ίδια με εκείνα του πρώην εφαρμοστέου παραρτήματος 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008.

Η νέα ρυθμιστική έννοια, ωστόσο, προβλέπει ένα πλαίσιο για πιο ευέλικτους κανόνες για τα υπερελαφρά αεροσκάφη. Αυτό σημαίνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να απαλλάξουν από τον παρόντα κανονισμό τις δραστηριότητες σχεδιασμού, παραγωγής, συντήρησης και λειτουργίας κατηγορίας ή κατηγοριών αεροσκαφών που πληρούν ορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά. Ειδικότερα, αυτή η δυνατότητα εξαίρεσης από τους κανόνες της ΕΕ θα μπορούσε να περιλαμβάνει «αεροπλάνα, εκτός από τα μη επανδρωμένα αεροπλάνα, που δεν έχουν περισσότερες από δύο θέσεις, μετρήσιμη ταχύτητα αναμονής ή ελάχιστη σταθερή ταχύτητα πτήσης σε διαμόρφωση προσγείωσης, που δεν υπερβαίνει τους 45 κόμβους βαθμονομημένη ταχύτητα αέρα και μέγιστη τη μάζα απογείωσης, όπως καταγράφεται από το κράτος μέλος, μέγιστου ύψους 600 kg για αεροπλάνα που δεν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν με νερό ή 650 kg για αεροπλάνα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στο νερό». Παρόμοιες συνθήκες υπάρχουν και για τα επανδρωμένα ελικόπτερα και τα ανεμοπλάνα. Επιπλέον, οι διατάξεις του άρθρου 2 του προαναφερθέντος κανονισμού περιγράφουν λεπτομερέστερα τις συνέπειες αυτής της ανακούφισης και αλληλεπίδρασης με το αεροπορικό σύστημα της ΕΕ.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα όρια βάρους για την κατηγορία αεροσκαφών θέματος αναθεωρήθηκαν πρόσφατα με τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων φορέων στον κλάδο των αερομεταφορών και λαμβάνοντας υπόψη την ευελιξία που εισήχθη, ως αποτέλεσμα των συζητήσεων αυτών, στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, ο EASA θεωρεί ότι επί του παρόντος η ανάγκη για περαιτέρω αναθεώρηση δεν τεκμηριώνεται.

Κατάσταση [σύστασης 2019-01] EASA: «Κλειστή - διαφωνία ».

[Η ΕΔΑΑΠ αξιολόγησε την απάντηση και άλλαξε την κατάσταση της σύστασης 2019-01 σε «Κλειστή – Μη επαρκής απάντηση» σύμφωνα με τον Καν. 996/2010.]