Συστάσεις 2021

Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2021-05
Ημερομηνία Έκδοσης: 14/01/2021
Αποδέκτης: Προς την εταιρεία GENEL HAVACILIK A. S.
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 02/2021
 
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - η απάντηση είναι υπό αξιολόγηση SR_Partially_accepted
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2021-05 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/01/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 02/2021
 
Αποδέκτης: Προς την εταιρεία GENEL HAVACILIK A. S.
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - η απάντηση είναι υπό αξιολόγηση
Κείμενο Σύστασης: ΣΥΣΥΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2021-05: Η εταιρεία πρέπει να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος συνεργασίας πληρώματος CRM.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2021-05 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/01/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 02/2021
 
Αποδέκτης: Προς την εταιρεία GENEL HAVACILIK A. S.
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - η απάντηση είναι υπό αξιολόγηση
Ανταπόκριση: Η απάντηση του εκμεταλλευόμενου στη σύσταση ασφάλειας της ΕΔΑΑΠ 2021-05 παραλήφθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 09/6/2021.

[Operator’s Response]: «Η εκπαίδευση CRM παρέχεται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο εγκεκριμένο εγχειρίδιο Part-D και η εταιρεία μας επιθεωρείται τακτικά από την τουρκική DGCA [Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Τουρκίας] κάθε χρόνο. Μπορείτε να βρείτε τη σχετική διαδικασία του OM [OPERATIONS MANUAL] Part-D στο συνημμένο του παρόντος e-mail.» [Τα συνημμένα στην απάντηση εγχειρίδια δεν γίνονται διαθέσιμα δημόσια από την ΕΔΑΑΠ]

[Η ΕΔΑΑΠ άλλαξε την κατάσταση της σύστασης 2021-05 σε «Ανοιχτή – η απάντηση είναι υπό αξιολόγηση» και θα αξιολογήσει την απάντηση εντός 60 ημερών σύμφωνα με τον Καν. E.E. 996/2010.]
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2021-04
Ημερομηνία Έκδοσης: 14/01/2021
Αποδέκτης: Προς την εταιρεία GENEL HAVACILIK A. S.
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 02/2021
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - η απάντηση είναι υπό αξιολόγηση SR_Partially_accepted
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2021-04 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/01/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 02/2021
Αποδέκτης: Προς την εταιρεία GENEL HAVACILIK A. S.
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - η απάντηση είναι υπό αξιολόγηση
Κείμενο Σύστασης: ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2021-04: Η εταιρεία προκειμένου να συνεχίσει την επιχειρησιακή-εμπορική εκμετάλλευση του αεροδρομίου Μυκόνου (LGMK), οφείλει να παράσχει ειδική εκπαίδευση στα πληρώματα, λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαιτερότητες (μορφολογία εδάφους-καιρικά φαινόμενα) του αεροδρομίου, όπως αυτά αναφέρονται στο AIP-Greece.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2021-04 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/01/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 02/2021
Αποδέκτης: Προς την εταιρεία GENEL HAVACILIK A. S.
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - η απάντηση είναι υπό αξιολόγηση
Ανταπόκριση: Η απάντηση του εκμεταλλευόμενου στη σύσταση ασφάλειας της ΕΔΑΑΠ 2021-04 παραλήφθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 09/6/2021.

[Operator’s Response]: «Για να αυξηθεί η εγρήγορση του πληρώματός μας σχετικά με το εδαφικό περιβάλλον και τα καιρικά φαινόμενα του αεροδρομίου, όπως αναφέρεται στο AIP [Aeronautical Information Publication], δημοσιεύθηκε στην εταιρεία δελτίο ασφαλείας για πιθανές μελλοντικές πτήσεις προς αυτό το αεροδρόμιο. Μπορείτε να βρείτε το δελτίο ασφαλείας που δημοσιεύθηκε με τον αριθμό 1-1-2021 στο συνημμένο του παρόντος μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εκτός από αυτό, το αεροδρόμιο LGMK κατηγοριοποιείται ως αερολιμένας CAT B στον Κατάλογο Κατηγοριοποίησης Αεροδρομίου.

Σύμφωνα με τη διαδικασία αυτή, η οποία επεξηγείται στο OM [ΟPERATIONS MANUAL] Part-A 08.01.02.03.02.01 Οι πτητικές λειτουργίες προς τον αερολιμένα κατηγορίας Β έχουν ως εξής: «Πριν από τη λειτουργία σε αερολιμένα κατηγορίας Β, ο κυβερνήτης θα πρέπει να ενημερώνεται... (από τη συμβεβλημένη εταιρεία αναχώρησης)»

Μπορείτε να βρείτε τη σχετική διαδικασία του Part-A του OM [ΟPERATIONS MANUAL] στο συνημμένο του παρόντος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.» [Τα συνημμένα στην απάντηση εγχειρίδια δεν γίνονται διαθέσιμα δημόσια από την ΕΔΑΑΠ]

[Η ΕΔΑΑΠ άλλαξε την κατάσταση της σύστασης 2021-04 σε «Ανοιχτή – η απάντηση είναι υπό αξιολόγηση» και θα αξιολογήσει την απάντηση εντός 60 ημερών σύμφωνα με τον Καν. 996/2010.]
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2021-03
Ημερομηνία Έκδοσης: 26/11/2020
Αποδέκτης: Οργανισμό Διαχείρισης Αξιοπλοΐας EL.MG.0037 & Οργανισμό Συντήρησης EL.145.0078
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2021
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2021-03 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 26/11/2020
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2021
Αποδέκτης: Οργανισμό Διαχείρισης Αξιοπλοΐας EL.MG.0037 & Οργανισμό Συντήρησης EL.145.0078
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Από την διερεύνηση προέκυψε ότι το α/φος συντηρείτο βάσει προγράμματος συντήρησης που είχε συνταχθεί από τον οργανισμό EL.MG.0037, ήταν εγκεκριμένο από την ΥΠΑ αλλά δεν βασιζόταν στην ισχύουσα αναθεώρηση του εγχειριδίου συντήρησης του α/φους την περίοδο έκδοσης και έγκρισής του.

Επίσης, κατά τον έλεγχο των εργασιών συντήρησης του α/φους διαπιστώθηκε ότι:

1. Στον Οργανισμό EL.145.0078 είχαν αντικατασταθεί εξαρτήματα στον κινητήρα από άλλα των οποίων ο αριθμός προϊόντος δεν προβλεπόταν από το αντίστοιχο κατάλογο εξαρτημάτων του κατασκευαστή (IPC).
2. Δεν είχε τηρηθεί ο ημερολογιακός περιορισμός για την πραγματοποίηση της επιθεώρησης του φίλτρου καυσίμου.
3. Υπήρξε υποχρεωτική οδηγία η οποία δεν είχε αξιολογηθεί για το αν ήταν εφαρμόσιμη.
4. Η εργασία επιθεώρησης της μπαταρίας και των καλωδίων δεν είχε πραγματοποιηθεί στην προβλεπόμενη ημερολογιακή προθεσμία.
5. Στη λίστα του υπολοίπου ωρών για την πραγματοποίηση των επιθεωρήσεων, προέκυψε ότι υπήρχαν μη ορθές καταχωρήσεις στην ημερομηνία εκτέλεσης εργασιών αλλά και στον αριθμό ωρών πτήσης του α/φους σε εργασίες που εκτελέστηκαν κατ την τελευταία συντήρηση.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2021-03: Προτείνεται στον Οργανισμό Διαχείρισης Αξιοπλοΐας EL.MG.0037 και στον Οργανισμού Συντήρησης EL.145.0078 η επανεξέταση και πιθανά η αναθεώρηση των διαδικασιών λειτουργίας τους.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2021-03 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 26/11/2020
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2021
Αποδέκτης: Οργανισμό Διαχείρισης Αξιοπλοΐας EL.MG.0037 & Οργανισμό Συντήρησης EL.145.0078
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2021-02
Ημερομηνία Έκδοσης: 26/11/2020
Αποδέκτης: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2021
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2021-02 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 26/11/2020
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2021
Αποδέκτης: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Από την διερεύνηση προέκυψε ότι το α/φος συντηρείτο βάσει προγράμματος συντήρησης που είχε συνταχθεί από τον οργανισμό EL.MG.0037, ήταν εγκεκριμένο από την ΥΠΑ αλλά δεν βασιζόταν στην ισχύουσα αναθεώρηση του εγχειριδίου συντήρησης του α/φους την περίοδο έκδοσης και έγκρισής του.

Επίσης, κατά τον έλεγχο των εργασιών συντήρησης του α/φους διαπιστώθηκε ότι:

1. Στον Οργανισμό EL.145.0078 είχαν αντικατασταθεί εξαρτήματα στον κινητήρα από άλλα των οποίων ο αριθμός προϊόντος δεν προβλεπόταν από το αντίστοιχο κατάλογο εξαρτημάτων του κατασκευαστή (IPC).
2. Δεν είχε τηρηθεί ο ημερολογιακός περιορισμός για την πραγματοποίηση της επιθεώρησης του φίλτρου καυσίμου.
3. Υπήρξε υποχρεωτική οδηγία η οποία δεν είχε αξιολογηθεί για το αν ήταν εφαρμόσιμη.
4. Η εργασία επιθεώρησης της μπαταρίας και των καλωδίων δεν είχε πραγματοποιηθεί στην προβλεπόμενη ημερολογιακή προθεσμία.
5. Στη λίστα του υπολοίπου ωρών για την πραγματοποίηση των επιθεωρήσεων, προέκυψε ότι υπήρχαν μη ορθές καταχωρήσεις στην ημερομηνία εκτέλεσης εργασιών αλλά και στον αριθμό ωρών πτήσης του α/φους σε εργασίες που εκτελέστηκαν κατ την τελευταία συντήρηση.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2021-02: Προτείνεται προς την ΥΠΑ η ανασκόπηση και πιθανά η αναθεώρηση της εφαρμογής των εσωτερικών διαδικασιών για τον έλεγχο:
- του Οργανισμού Διαχείρισης Αξιοπλοΐας EL.MG.0037,
- του Οργανισμού Συντήρησης EL.145.0078 και
- των προς έγκριση εγχειρίδιων.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2021-02 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 26/11/2020
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2021
Αποδέκτης: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2021-01
Ημερομηνία Έκδοσης: 26/11/2020
Αποδέκτης: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2021
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2021-01 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 26/11/2020
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2021
Αποδέκτης: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Στον υπ’ αριθ. Δ3/Γ/12041/2861 κανονισμό της ΥΠΑ με τίτλο “Κανονισμός Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών με Καύσιμα σε Αεροδρόμια”, στο άρθρο 19 περιγράφεται μεταξύ άλλων η διαδικασία ανεφοδιασμού καυσίμου και η δυνατότητα προμήθειας καυσίμου για τα ελαφρά και υπερελαφρά α/φη, ενώ ισχύει και η από τον Ιανουάριο του 2003 απόφαση του Διοικητή της ΥΠΑ, με την οποία εγκρίνεται η χρήση καυσίμου προδιαγραφών ASTM D4814 ή E 228.

Από την διερεύνηση προέκυψε ότι, στην Ελληνική Επικράτεια η αμόλυβδη βενζίνη αυτοκινήτου που διατίθεται, έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ 293/12.02.2016 και στο πρότυπο ΕΝ 228:2014. Μεταξύ των άλλων χαρακτηριστικών, η τάση ατμών και το πιθανό νόμιμο ποσοστό αιθανόλης και μεθανόλης, η μέγιστη τιμή των οποίων αναφέρεται στο ανωτέρω ΦΕΚ και στο πρότυπο ΕΝ:228, μπορεί να έχουν άμεση επίδραση στη λειτουργία των κινητήρων α/φων και αποτελούν λανθάνουσα αιτία πρόκλησης ατυχήματος. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο, το καύσιμο να ελέγχεται εάν πληροί τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στα ανωτέρω κείμενα και κυριότερα εάν τηρεί τον περιορισμό της μηδενικής ποσότητας αλκοόλης.

Επίσης, στις δυο δεξαμενές καυσίμου παρατηρήθηκε η ύπαρξη ποσότητας ξένων σωμάτων των οποίων η παρουσία δεν είναι συμβατή με δεξαμενή καυσίμου α/φους. Δεδομένου ότι οι δεξαμενές καυσίμου βρέθηκαν κλειστές και ακέραιες μετά από την πτώση του α/φους, προκύπτει ότι πιθανά πραγματοποιήθηκε ανεφοδιασμός καυσίμου όπου το εισερχόμενο καύσιμο δεν είχε προηγουμένως φιλτραριστεί.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2021-01: Προτείνεται στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να επανεξετάσει και πιθανά να αναθεωρήσει τον τρόπο εφαρμογής της διαδικασίας ελέγχου, ώστε η προμήθεια και μεταφορά της αμόλυβδης βενζίνης αλλά και ανεφοδιασμός των α/φων με αμόλυβδη βενζίνη να είναι σε συμφωνία με τις ισχύουσες διατάξεις.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2021-01 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 26/11/2020
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2021
Αποδέκτης: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER
 
 
 
YOUR-EUROPE-BANNER-256