Συστάσεις 2022

Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2022-08
Ημερομηνία Έκδοσης: 09/06/2022
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 04/2022
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2022-08 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 09/06/2022
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 04/2022
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

- Από την διερεύνηση διαπιστώθηκε αστοχία των ελέγχων της ΥΠΑ να εντοπίσουν τη μη συμμόρφωση του Αερομεταφορέα με τις εγκεκριμένες διαδικασίες του Εγχειρίδιου Διαχείρισης Οργανισμού, όσον αφορά την εκτίμηση και ανάλυση της επικινδυνότητας πριν έναρξη πτητικής δραστηριότητας σε νέο διαδρομή.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2022-08: Η ΥΠΑ να προβεί σε ενέργειες που να διασφαλίζεται η τήρηση των εγκεκριμένων διαδικασιών επιθεώρησης.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2022-08 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 09/06/2022
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 04/2022
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2022-07
Ημερομηνία Έκδοσης: 09/06/2022
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 04/2022
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2022-07 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 09/06/2022
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 04/2022
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

- Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης και την ανασκόπηση του ημερολογίου του Κυβερνήτη, διαπιστώθηκε ότι οι συνολικές ώρες πτήσης του Κυβερνήτη σε Ε/Π πραγματοποιήθηκαν σε περιβάλλον πολλαπλού χειριστή (Multi Crew). Στο πλαίσιο αυτό, η μετάβαση του κυβερνήτη σε περιβάλλον πτήσης μονού χειριστή είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του φόρτου εργασίας, με πιθανή αρνητική επίδραση στην αντίληψη κατάστασης και ταυτόχρονα την αύξηση της επικινδυνότητας.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2022-07: Συνιστάται στην ΥΠΑ να επανεξετάσει τις απαιτήσεις εκπαίδευσης για τους πιλότους προέρχονται από το περιβάλλον πολλαπλού χειριστή σε περιβάλλον μονού χειριστή και αντιστρόφως.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2022-07 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 09/06/2022
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 04/2022
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2022-06
Ημερομηνία Έκδοσης: 09/06/2022
Αποδέκτης: Οργανισμός Συντήρησης, κατά Part 145 του αερομεταφορέα iFly (EL145.0083)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 04/2022
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2022-06 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 09/06/2022
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 04/2022
Αποδέκτης: Οργανισμός Συντήρησης, κατά Part 145 του αερομεταφορέα iFly (EL145.0083)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

- Από την εξέταση συντριμμιών, εντοπίστηκε αδυναμία συμμόρφωσης του Προσωπικού του Οργανισμού Συντήρησης κατά Part 145, στο πλαίσιο της προγραμματισμένης συντήρησης, με τις απαιτήσεις των καρτών εργασίας συντήρησης σχετικά με τον εντοπισμό ελαττωματικών εξαρτημάτων του Νο. 1 κινητήρα (φθαρμένος εύκαμπτος σωλήνας ατμοσφαιρικής αποκατάστασης και φθαρμένο καλώδιο του εκκινητή-γεννήτριας).

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2022-06: Συνιστάται στον Οργανισμό Συντήρησης να βεβαιωθεί ότι ακολουθούνται όλες οι διαδικασίες που περιλαμβάνονται στο Εγχειρίδιο του Οργανισμού Συντήρησης (MOE).
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2022-06 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 09/06/2022
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 04/2022
Αποδέκτης: Οργανισμός Συντήρησης, κατά Part 145 του αερομεταφορέα iFly (EL145.0083)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2022-05
Ημερομηνία Έκδοσης: 09/06/2022
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 04/2022
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2022-05 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 09/06/2022
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 04/2022
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

- Από τη διερεύνηση και την ανασκόπηση των μερών Α και D των Εγχειρίδιων Λειτουργίας του Αερομεταφορέα, διαπιστώθηκε ότι οι εγκεκριμένες διαδικασίες σχετικά με τα κριτήρια ορισμού καθηκόντων Κυβερνήτη ήταν διαφορετικά.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2022-05: Η ΥΠΑ να επανεξετάσει και να αναθεωρήσει τις εσωτερικές της διαδικασίες, ώστε να μην υπάρχουν αντιφάσεις στα υποβληθέντα προς έγκριση Εγχειρίδια.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2022-05 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 09/06/2022
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 04/2022
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2022-04
Ημερομηνία Έκδοσης: 09/06/2022
Αποδέκτης: Αερομεταφορέας iFly
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 04/2022
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2022-04 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 09/06/2022
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 04/2022
Αποδέκτης: Αερομεταφορέας iFly
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

- Από τη διερεύνηση και την ανασκόπηση των μερών Α και D των Εγχειρίδιων Λειτουργίας του Αερομεταφορέα, διαπιστώθηκε ότι οι εγκεκριμένες διαδικασίες σχετικά με τα κριτήρια ορισμού καθηκόντων Κυβερνήτη ήταν διαφορετικά.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2022-04: Συνιστάται στον Αερομεταφορέα να επανεξετάσει και να αναθεωρήσει τις περιγραφόμενες διαδικασίες στα Εγχειρίδια Λειτουργίας, καθώς και τις ακολουθούμενες διαδικασίες για την κατάρτιση των Εγχειριδίων Λειτουργίας.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2022-04 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 09/06/2022
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 04/2022
Αποδέκτης: Αερομεταφορέας iFly
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2022-03
Ημερομηνία Έκδοσης: 09/06/2022
Αποδέκτης: Αερομεταφορέας iFly
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 04/2022
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2022-03 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 09/06/2022
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 04/2022
Αποδέκτης: Αερομεταφορέας iFly
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

- Από την ανασκόπηση του τελευταίου Τεχνικού Ημερολογίου του Ε/Π, καταγράφηκαν επαναλαμβανόμενες περιπτώσεις μη πιστοποίησης της εκτέλεσης: της επιθεώρησης πριν την πρώτης πτήσης της ημέρας, της επιθεώρησης πριν από κάθε πτήση (PDI) αλλά και της επιθεώρησης μετά την τελευταία πτήση (PFI).

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2022-03: Προτείνεται στον Αερομεταφορέα να επανεξετάσει και πιθανά να αναθεωρήσει την διαδικασία εκπαίδευσης του εμπλεκόμενου προσωπικού στην πιστοποίηση εκτέλεσης εργασιών στο τεχνικό ημερολόγιο των Ε/Π του αερομεταφορέα.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2022-03 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 09/06/2022
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 04/2022
Αποδέκτης: Αερομεταφορέας iFly
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2022-02
Ημερομηνία Έκδοσης: 09/06/2022
Αποδέκτης: Αερομεταφορέας iFly
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 04/2022
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2022-02 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 09/06/2022
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 04/2022
Αποδέκτης: Αερομεταφορέας iFly
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

- Από την διαδικασία της Διερεύνησης προέκυψε ότι o αερομεταφορέας, στα πλαίσια του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας, εστίασε στην προσέγγιση αντίδρασης (Reactive Approach) της πτητικής δραστηριότητας αλλά δεν ακολούθησε την προληπτική προσέγγιση (Proactive Approach) της πτητικής δραστηριότητας, μέσω της έγκαιρης αναγνώρισης των κινδύνων και της διαδικασίας αξιολόγησης της επικινδυνότητας.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2022-02: Προτείνεται στον αερομεταφορέα η επαναξιολόγηση της διαδικασίας εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας ώστε να πραγματοποιείται η έγκαιρη αναγνώριση κίνδυνων που προκύπτουν από την δραστηριότητά του και δυνητικά αποτελούν αιτίες πρόκλησης ατυχήματος ή σοβαρού συμβάντος.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2022-02 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 09/06/2022
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 04/2022
Αποδέκτης: Αερομεταφορέας iFly
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2022-01
Ημερομηνία Έκδοσης: 17/02/2022
Αποδέκτης: SKYSERV S.A.
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2022
 
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2022-01 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 17/02/2022
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2022
 
Αποδέκτης: SKYSERV S.A.
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: Για την αύξηση του επιπέδου επίγνωσης κατάστασης, συνιστάται η εταιρεία να αναφέρει στην αρχική και επαναληπτική εκπαίδευση του προσωπικού της, τις περιπτώσεις Ατυχημάτων και Περιστατικών που έχουν συμβεί κατά την διάρκεια εξυπηρέτησης αεροσκαφών και η εκπαίδευση θα πρέπει να επικεντρώνεται στις περιοχές αποκλεισμού γύρω από το αεροσκάφος, είτε είναι σε χρήση HOTEL MODE είτε όχι.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2022-01 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 17/02/2022
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2022
 
Αποδέκτης: SKYSERV S.A.
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: Η απάντηση του αποδέκτη στη Σύσταση Ασφάλειας (ΣΑ) της ΕΔΑΑΠ 2022-01 παραλήφθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 14/6/2022.

[ΑΠΑΝΤΗΣΗ αποδέκτη στη Σύσταση Ασφάλειας 2022-01]:

«Σε συνέχεια της σχετικής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας [επιστολή αποστολής της σύστασης από την ΕΔΑΑΠ] σας γνωρίζουμε ότι η εταιρεία μας, στο πλαίσιο του εφαρμοζόμενου συστήματος ασφάλειας, έχει ήδη εγκαταστήσει και εφαρμόζει σύστημα ενσωμάτωσης των πληροφοριών ασφάλειας στις σχετικές εκπαιδευτικές της ενότητες, όπως έχει εφαρμογή. Περιστατικά, συμβάντα, σοβαρά συμβάντα, ατυχήματα και γενικά θέματα ασφάλειας, πριν το διερευνηθέν αλλά και μετά από αυτό, αξιολογούνται με σκοπό την ένταξή τους στο σύστημα ενημέρωσης του προσωπικού, με επιδίωξη την αύξηση του επιπέδου επίγνωσης και την αποφυγή επανάληψης.

Σε κάθε περίπτωση σας ευχαριστούμε τόσο για τη συνεργασία, όσο και για το διαμοιρασμό της πληροφορίας.»

[Η ΕΔΑΑΠ χαρακτήρισε στις 08/8/2022 την ανταπόκριση αυτή ως «Επαρκής Απάντηση» και άλλαξε την κατάσταση της σύστασης 2022-01 σε «Κλειστή»]
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER