2021-01

info button 32 Πληροφορίες για τη Σύσταση Ασφάλειας της ΕΔΑΑΠ 2021-01

2021-01  

26/11/2020
31/03/2021
29/07/2021
23/09/2021
Κλειστή    
Επαρκής Απάντηση    
ΥΠΑ - Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

SAFETY RECOMMENDATIONS IMAGE HEADERΚείμενα Σύστασης Ασφάλειας 2021-01:

2021-01

Εισαγωγή Σύστασης:

Στον υπ’ αριθ. Δ3/Γ/12041/2861 κανονισμό της ΥΠΑ με τίτλο “Κανονισμός Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών με Καύσιμα σε Αεροδρόμια”, στο άρθρο 19 περιγράφεται μεταξύ άλλων η διαδικασία ανεφοδιασμού καυσίμου και η δυνατότητα προμήθειας καυσίμου για τα ελαφρά και υπερελαφρά α/φη, ενώ ισχύει και η από τον Ιανουάριο του 2003 απόφαση του Διοικητή της ΥΠΑ, με την οποία εγκρίνεται η χρήση καυσίμου προδιαγραφών ASTM D4814 ή E 228.

Από την διερεύνηση προέκυψε ότι, στην Ελληνική Επικράτεια η αμόλυβδη βενζίνη αυτοκινήτου που διατίθεται, έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ 293/12.02.2016 και στο πρότυπο ΕΝ 228:2014. Μεταξύ των άλλων χαρακτηριστικών, η τάση ατμών και το πιθανό νόμιμο ποσοστό αιθανόλης και μεθανόλης, η μέγιστη τιμή των οποίων αναφέρεται στο ανωτέρω ΦΕΚ και στο πρότυπο ΕΝ:228, μπορεί να έχουν άμεση επίδραση στη λειτουργία των κινητήρων α/φων και αποτελούν λανθάνουσα αιτία πρόκλησης ατυχήματος. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο, το καύσιμο να ελέγχεται εάν πληροί τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στα ανωτέρω κείμενα και κυριότερα εάν τηρεί τον περιορισμό της μηδενικής ποσότητας αλκοόλης.

Επίσης, στις δυο δεξαμενές καυσίμου παρατηρήθηκε η ύπαρξη ποσότητας ξένων σωμάτων των οποίων η παρουσία δεν είναι συμβατή με δεξαμενή καυσίμου α/φους. Δεδομένου ότι οι δεξαμενές καυσίμου βρέθηκαν κλειστές και ακέραιες μετά από την πτώση του α/φους, προκύπτει ότι πιθανά πραγματοποιήθηκε ανεφοδιασμός καυσίμου όπου το εισερχόμενο καύσιμο δεν είχε προηγουμένως φιλτραριστεί.

2021-01

Κύριο Κείμενο Σύστασης:

Προτείνεται στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να επανεξετάσει και πιθανά να αναθεωρήσει τον τρόπο εφαρμογής της διαδικασίας ελέγχου, ώστε η προμήθεια και μεταφορά της αμόλυβδης βενζίνης αλλά και ανεφοδιασμός των α/φων με αμόλυβδη βενζίνη να είναι σε συμφωνία με τις ισχύουσες διατάξεις.

2021-01

Ανταπόκριση στη Σύσταση:

Η απάντηση της Υπηρεσίας πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) στη σύσταση ασφάλειας της ΕΔΑΑΠ 2021-01 παραλήφθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 29/7/2021.

[ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΑ στη Σύσταση Ασφάλειας 2021-01]:

«Η Διεύθυνσή μας, έχει εκδώσει τον Κανονισμό ανεφοδιασμού αεροσκαφών με καύσιμα σε αεροδρόμια (ΦΕΚ Β /1109/2011), ο οποίος στο κεφ.19. αναφέρεται στον ανεφοδιασμό ελαφρών και υπερελαφρών αεροσκαφών με καύσιμα σε αεροδρόμια, όπου δραστηριοποιούνται αερολέσχες, αεροπορικές σχολές κλπ. και δεν διατίθεται από τις Εταιρείες καυσίμων του αεροδρομίου_ ο αναγκαίος τύπος καυσίμου, για αυτού του τύπου τα αεροσκάφη , για την αυτοεξυπηρέτησή τους και μόνο. Στο εν λόγω κεφ. ρυθμίζονται η διακίνηση του καυσίμου (19.2), η αποθήκευση αυτού (19.3), τα μέτρα προστασίας των χώρων αποθήκευσης καυσίμων (19.4), καθώς και η διαδικασία του ανεφοδιασμού των αεροσκαφών (19.5).

Στο στοιχείο 19.5 όπου ρυθμίζεται ο ανεφοδιασμός των εν λόγω αεροσκαφών, αναφέρονται αναλυτικά , το άτομο που θα κάνει τον ανεφοδιασμό, καθώς και η εκπαίδευση αυτού (19.5.1), η χρήση κατάλληλων αντλιών αντιεκρηκτικού τύπου, καθώς και ειδικών φίλτρων που θα διασφαλίζουν την ποιότητα του μεταγγιζόμενου καυσίμου, όπως φίλτρα για την κατακράτηση νερού καθώς και μικροσωματιδίων, που μπορεί να περιέχονται στο μεταγγιζόμενο καύσιμο (19.5.2&19.5.3). Επίσης προβλέπεται όπως τα εν λόγω αεροσκάφη να ανεφοδιάζονται, με ειδικά πιστοποιημένα δοχεία μεταφοράς καυσίμου (19.5.3).

Αναφορικά με το είδος του καυσίμου που απαιτείται για τον(ους) κινητήρα (ες) του αεροσκάφους, καθώς και την απαιτούμενη ποσότητα για την πραγματοποίηση της πτήσης, μοναδικός υπεύθυνος είναι ο χειριστής ή ο ιδιοκτήτης του αεροσκάφους (19.5.5 ). Αναφορικά δε με την ποιότητα του καυσίμου, εφόσον το προμηθεύεται ο ίδιος ο χειριστής ή ο ιδιοκτήτης του αεροσκάφους, είναι αυτός υπεύθυνος (19.6.3). Σε διαφορετική περίπτωση είναι ο ανεφοδιαστής (19.6.1 & 19.6.2).

Στο κεφ.19 , γίνεται αναφορά και στη χρήση του καυσίμου MOGAS προδιαγραφών ASTM D 4814/ΕΝ 228, όπου ισχύουν εκτός των ανωτέρω και τα αναφερόμενα στην απόφαση του Διοικητού ΥΠΑ με αρ.πρωτ.:Δ2/Ν8337/2475/9-3- 2005. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι στη πράξη το καύσιμο MOGAS έχει ταυτιστεί με την αμόλυβδη βενζίνη αυτοκινήτου, που πωλούν τα πρατήρια καυσίμων και χρησιμοποιούν όλα τα ελαφρά και υπερελαφρά αεροσκάφη, που το επιτρέπουν οι κινητήρες τους, έχει δε παγιωθεί η χρήση της σε πολλά α/φη και ελικόπτερα που δραστηριοποιούνται στη ΜΕΓΑΠ. Επισημαίνεται ότι στις διατάξεις του κεφ.19 , ο ανεφοδιασμός με βενζίνη από πρατήριο καυσίμων , επιτρέπεται μόνο για τα υπερελαφρά αεροσκάφη (19.10.1), πράγμα το οποίο υπάρχει η δυνατότητα να ελεγχθεί στα αεροδρόμια, εν αντιθέσει με τα πεδία προσγείωσης, όπου δεν υπάρχει καθόλου έλεγχος, δηλ. όχι μόνο ως προς τον τύπο του καυσίμου, αλλά και ως προς τη μεταφορά αυτού (π.χ. είδος δοχείου), καθώς και στη διαδικασία του ανεφοδιασμού.

Ως εκ τούτου, συνάγεται ότι το ισχύον Κανονιστικό πλαίσιο, τουλάχιστον όσον αφορά τους ανεφοδιασμούς που πραγματοποιούνται εντός των αεροδρομίων είναι ικανό, εάν εφαρμόζεται επακριβώς, να διασφαλίσει την ποιότητα του μεταγγιζόμενου καυσίμου, στα εν λόγω αεροσκάφη. Θα πρέπει παράλληλα να υπάρξει και αποσαφήνιση σε σχέση με το MOGAS , προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που προκύπτουν στην πράξη από τη χρήση της αμόλυβδης βενζίνης.

Κατόπιν των ανωτέρω και στα πλαίσια της σύστασης ασφαλείας 2021-01, η Διεύθυνση θα εντατικοποιήσει τις επιθεωρήσεις, ώστε να εξασφαλίσει ότι τηρούνται απαρέγκλιτα τα αναφερόμενα στον Κανονισμό ανεφοδιασμού αεροσκαφών με καύσιμα (ΦΕΚ Β 1109/2011) στα αεροδρόμια και στα πεδία προσγείωσης.»

[Η ΕΔΑΑΠ χαρακτήρισε στις 23-9-2021 (συνεδρίαση Επιτροπής) την ανταπόκριση αυτή ως «Επαρκής Απάντηση» και άλλαξε την κατάσταση της σύστασης 2021-01 σε «Κλειστή»]

η ΥΠΑ να επανεξετάσει την εφαρμογή της διαδικασίας ελέγχου προμήθειας και μεταφοράς της αμόλυβδης βενζίνης και ανεφοδιασμού αεροσκαφών με αμόλυβδη βενζίνη
uk-label uk-label-success
uk-label uk-label-success